คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์ทิฐฐาน เนียมชูชื่น เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/02/2563 ทดลองราชการ -
-
3 อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/02/2563 ทดลองราชการ -
-
4 อาจารย์ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 06/05/2535 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 05/06/2533 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์พรรัก เชาวนโยธิน เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/05/2553 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์วิสุทธิ์ แซ่แต้ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 02/10/2560 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์วรัศมน เชื้อฟัก เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 25/01/2538 ปฏิบัติงาน -
-
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 29/07/2530 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีภรณ์ วัฒนจินดา เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 16/02/2536 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์มนต์ชัย น้อยคำสิน เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 01/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/11/2558 ปฏิบัติงาน -
-
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีรัตน์ สร้อยศรี เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 19/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-
14 อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 07/02/2544 ปฏิบัติงาน -
-
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ เลิศจันทรางกูร เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 07/08/2527 ปฏิบัติงาน -
-
16 อาจารย์บุรณี อดิศรพันธ์กุล เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 21/10/2539 ปฏิบัติงาน -
-
17 อาจารย์อ้อมใจ บุษบง เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 01/10/2558 ลาศึกษาต่อ -
-