คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ทิฐฐาน เนียมชูชื่น เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/02/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/02/2563 ทดลองราชการ -
-
3 อาจารย์ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
4 อาจารย์วรัศมน เชื้อฟัก เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 25/01/2538 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 07/02/2544 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 06/05/2535 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์พรรัก เชาวนโยธิน เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/05/2553 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์วิสุทธิ์ แซ่แต้ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 02/10/2560 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์บุรณี อดิศรพันธ์กุล เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 21/10/2539 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์มนต์ชัย น้อยคำสิน เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 01/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 03/11/2558 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์อ้อมใจ บุษบง เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 01/10/2558 ลาศึกษาต่อ -
-