คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีรัตน์ สร้อยศรี เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 19/06/2532 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 05/06/2533 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีภรณ์ วัฒนจินดา เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 16/02/2536 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรกร ผดุง เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 29/07/2530 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวัติ เลิศจันทรางกูร เทคโนโลยีถ่ายภาพและภาพยนตร์ 07/08/2527 ปฏิบัติงาน -
-