คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์หทัยวรรณ วิชัยดิษฐ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 03/06/2556 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สุธินี กิจลาภพินิจกุล ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16/10/2528 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สมรัก รุ่งวัลลาภา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 01/07/2545 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ภัททิรา แก้วเกิด ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11/12/2539 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์กิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 06/02/2560 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์สมศักดิ์ บุตรสาคร ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 01/06/2544 ปฏิบัติงาน - 01/11/2553
-
7 อาจารย์จินตนา พลศรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 15/06/2538 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์นิกร กรรณิกากลาง ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 03/10/2554 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์วาสนา ด้วงเหมือน ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 01/10/2556 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์ตติยา องค์ศิริพร ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19/05/2546 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์รุ่งทิพย์ โคบาล ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 01/02/2538 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์เชิงชาย สุวรรณกูฎ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17/03/2548 ปฏิบัติงาน - 15/03/2551
-
13 อาจารย์จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 03/06/2556 ลาศึกษาต่อ -
-