คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิติพร จูปราง ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 04/07/2528 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา สุคตบวร ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 20/04/2535 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21/11/2534 ปฏิบัติงาน - 09/06/2553
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 20/11/2534 ปฏิบัติงาน -
-