คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์คณุตม์ (จีรวัจน์) จิณภัค (ศรีเจริญประมง) เทคโนโลยีโลหการ 02/08/2544 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ เทคโนโลยีโลหการ 18/06/2528 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์มารุต เขียวแก่ เทคโนโลยีโลหการ 02/06/2558 ปฏิบัติงาน -
-