คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุธินี ตันอังสนากุล ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 03/09/2555 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภัทร์ รักสวน ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 01/06/2544 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สุภาพร ตาไข ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 07/04/2536 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ธีร์ โคตรถา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 01/10/2558 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์อ้อยใจ เลิศล้ำ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 28/05/2541 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 27/01/2538 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ชฎาพร จันทร์พันธ์ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 15/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต์ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 03/11/2557 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์โสมวดี ฤทธิโชติ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 07/03/2538 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์พีรยา สระมาลา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 01/09/2535 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์พัชรินทร์ สังข์ขาว ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 01/09/2549 ลาศึกษาต่อ -
-