คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 27/01/2538 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภัทร์ รักสวน ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 01/06/2544 ปฏิบัติงาน -
-