คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุกัณยา กิตติคุณงาม การบัญชี 30/06/2538 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์พิรานันท์ จันทรวิโรจน์ การบัญชี 22/05/2545 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์ธเรศ สันตติวงศ์ไชย การบัญชี 01/05/2557 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์มนต์ปรัชญา อภิรักษ์สุขุมาล การบัญชี 05/08/2539 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์กมลศิริ คงสมัย การบัญชี 17/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์พิษณุวัตร สุจวิพันธ์ การบัญชี 01/04/2530 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์มาลี เด๊ะไวการ การบัญชี 10/04/2532 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์กิ่งกมล สิงห์สมบูรณ์ การบัญชี 16/05/2549 ปฏิบัติงาน -
-