คณะบริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม การบัญชี 01/06/2543 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล การบัญชี 31/08/2541 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทิดา ลิ้มชัยเจริญ การบัญชี 01/08/2555 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ยาทิพย์ การบัญชี 17/06/2539 ปฏิบัติงาน -
-