คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ลัคคนา ส่วนลม้าย ธุรกิจเสื้อผ้า 15/05/2529 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ณีรนุช ประชากุล ธุรกิจเสื้อผ้า 28/05/2527 ปฏิบัติงาน -
-