คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์พัชราวลัย เซ็นเสถียร เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 06/06/2526 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์จันทรรัตน์ ศิริวุฒิพงศ์ เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 29/06/2535 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์อธิศนันท์ ศักดิ์ธีรสุนทร เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 01/06/2554 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์พรพิมล เผ่าภูรี เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 29/06/2535 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ธนกฤต แก้วพิลารมย์ เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 03/11/2557 ลาศึกษาต่อ -
-