คณะศิลปศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ศุภาสี วงษ์ทองดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 01/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์ธรรมรัตน์ จรูญชนม์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 03/06/2556 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์อนุชา กลมเกลี้ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 01/10/2561 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์ณัฐวิทย์ คงศรีชาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 01/06/2552 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ชนัญชิดา ยุกติรัตน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 02/07/2561 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 21/06/2536 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 01/10/2555 ลาศึกษาต่อ -
-