คณะศิลปศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ธิติกานต์ แสงอากาศ ภาษาตะวันตก 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา ภาษาตะวันตก 03/08/2533 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ศรีเดือนดาว ภาษาตะวันตก 10/06/2529 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ ภาษาตะวันตก 24/07/2539 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา ภาคภูมิ ภาษาตะวันตก 02/03/2552 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์กัลยา เพชรเพริศ ภาษาตะวันตก 06/06/2526 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์Brian Blanchfield ภาษาตะวันตก 01/07/2558 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม ภาษาตะวันตก 05/08/2528 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์ชภณิต (ชพนิต) แจ้งสี (แสวงมงคล) ภาษาตะวันตก 31/05/2528 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์วิสูตร อินทร์สำอาง ภาษาตะวันตก 07/08/2545 ปฏิบัติงาน -
-
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชพล สมนึก ภาษาตะวันตก 30/12/2526 ปฏิบัติงาน -
-
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา ภาษาตะวันตก 10/11/2535 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์Dominick James Cartwright ภาษาตะวันตก 05/08/2546 ปฏิบัติงาน -
-
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร ภาษาตะวันตก 03/10/2554 ปฏิบัติงาน -
-
15 อาจารย์เดอร์มอท พี เอส ไวท์ ภาษาตะวันตก 01/10/2559 ปฏิบัติงาน -
-
16 อาจารย์รุจจิพร บัวแก้ว ภาษาตะวันตก 30/10/2540 ปฏิบัติงาน -
-
17 อาจารย์มนัสวี ดวงลอย ภาษาตะวันตก 03/07/2549 ปฏิบัติงาน -
-
18 อาจารย์ทัศนา ไชยโกษี ภาษาตะวันตก 27/09/2530 ปฏิบัติงาน -
-
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร ภาษาตะวันตก 15/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนง แก้วเพ็ชร ภาษาตะวันตก 03/05/2532 ปฏิบัติงาน -
-