คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์ธิติกานต์ แสงอากาศ ภาษาตะวันตก 03/08/2563 ทดลองราชการ -
-
2 อาจารย์Dominick James Cartwright ภาษาตะวันตก 05/08/2546 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์รัตนสุวรรณ ระวรรณ ภาษาตะวันตก 03/12/2561 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์มนัสวี ดวงลอย ภาษาตะวันตก 03/07/2549 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ทัศนา ไชยโกษี ภาษาตะวันตก 27/09/2530 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์Brian Blanchfield ภาษาตะวันตก 01/07/2558 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์อมรพรรณ จำปา ภาษาตะวันตก 01/12/2535 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์ชภณิต (ชพนิต) แจ้งสี (แสวงมงคล) ภาษาตะวันตก 31/05/2528 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์วนาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา ภาษาตะวันตก 03/08/2533 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์รัตติมา ธันยาธำรงกุล ภาษาตะวันตก 01/10/2551 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์เดอร์มอท พี เอส ไวท์ ภาษาตะวันตก 01/10/2559 ปฏิบัติงาน -
-
12 อาจารย์กัลยา เพชรเพริศ ภาษาตะวันตก 06/06/2526 ปฏิบัติงาน -
-
13 อาจารย์รุจจิพร บัวแก้ว ภาษาตะวันตก 30/10/2540 ปฏิบัติงาน -
-
14 อาจารย์วิสูตร อินทร์สำอาง ภาษาตะวันตก 07/08/2545 ปฏิบัติงาน -
-
15 อาจารย์พัสภ์ชญา พานพิชย์ทวี ภาษาตะวันตก 11/07/2559 ลาศึกษาต่อ -
-
16 อาจารย์ปิยะวรรณ เจริญชัยวัฒน์ ภาษาตะวันตก 11/06/2546 ลาศึกษาต่อ -
-
17 อาจารย์วิภาดา สุทธิโรจน์ ภาษาตะวันตก 06/03/2560 ลาศึกษาต่อ -
-