คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรินทร์ เดชดำรงค์ปรีชา ภาษาตะวันตก 10/11/2535 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ ภาษาตะวันตก 06/01/2532 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนง แก้วเพ็ชร ภาษาตะวันตก 03/05/2532 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร ภาษาตะวันตก 15/06/2541 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี เกียรติกังวาฬไกล ภาษาตะวันตก 27/12/2526 ปฏิบัติงาน -
-
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ ภาษาตะวันตก 24/07/2539 ปฏิบัติงาน -
-
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เฉลิมฉัตรวรากร ภาษาตะวันตก 03/10/2554 ปฏิบัติงาน -
-
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ศรีเดือนดาว ภาษาตะวันตก 10/06/2529 ปฏิบัติงาน -
-
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีชัย ปัญญาวงศ์งาม ภาษาตะวันตก 05/08/2528 ปฏิบัติงาน -
-
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชพล สมนึก ภาษาตะวันตก 30/12/2526 ปฏิบัติงาน -
-
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญา ภาคภูมิ ภาษาตะวันตก 02/03/2552 ปฏิบัติงาน -
-