คณะวิศวกรรมศาสตร์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์เจษฎา แพรกนันเธอ วิศวกรรมเครื่องกล 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ชูโชนาค วิศวกรรมเครื่องกล 16/11/2541 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สุรชัย เหมหิรัญ วิศวกรรมเครื่องกล 01/02/2555 ปฏิบัติงาน -
-
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์ วิศวกรรมเครื่องกล 28/01/2529 ปฏิบัติงาน -
-
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล วิศวกรรมเครื่องกล 03/12/2544 ปฏิบัติงาน -
-
6 รองศาสตราจารย์วสันต์ เธียรสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล 13/05/2542 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์นพรัตน์ คำพร วิศวกรรมเครื่องกล 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
8 อาจารย์เอนก สุทธิฤทธ์ วิศวกรรมเครื่องกล 08/03/2544 ปฏิบัติงาน -
-
9 อาจารย์สานนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 27/02/2540 ปฏิบัติงาน -
-
10 อาจารย์ดิฐภัทร ตันประดิฐ วิศวกรรมเครื่องกล 01/06/2548 ปฏิบัติงาน -
-
11 อาจารย์ธีรวัส คำหน่อแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 03/02/2557 ลาศึกษาต่อ -
-