คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง อาจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 อาจารย์สุรชัย เหมหิรัญ วิศวกรรมเครื่องกล 01/02/2555 ปฏิบัติงาน -
-
2 อาจารย์เจษฎา แพรกนันเธอ วิศวกรรมเครื่องกล 02/02/2558 ปฏิบัติงาน -
-
3 อาจารย์สานนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล 27/02/2540 ปฏิบัติงาน -
-
4 อาจารย์เอนก สุทธิฤทธ์ วิศวกรรมเครื่องกล 08/03/2544 ปฏิบัติงาน -
-
5 อาจารย์ดิฐภัทร ตันประดิฐ วิศวกรรมเครื่องกล 01/06/2548 ปฏิบัติงาน -
-
6 อาจารย์นพรัตน์ คำพร วิศวกรรมเครื่องกล 22/05/2562 ปฏิบัติงาน -
-
7 อาจารย์ธีรวัส คำหน่อแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล 03/02/2557 ลาศึกษาต่อ -
-