คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
# ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา วัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ สถานะการทำงาน วัน/เดือน/ปี
ที่ลาออก
หรือ พ้นราชการ
วัน/เดือน/ปี
ที่ลาศึกษาต่อ
ค่าถ่วงน้ำหนัก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ชูโชนาค วิศวกรรมเครื่องกล 16/11/2541 ปฏิบัติงาน -
-
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ทวาโรจน์ วิศวกรรมเครื่องกล 28/01/2529 ปฏิบัติงาน -
-
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพงศ์ เอี่ยมชัยมงคล วิศวกรรมเครื่องกล 03/12/2544 ปฏิบัติงาน -
-