ยินดีต้อนรับ E-mail
Written by Administrator   
Friday, 03 December 2010 06:48
ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ mis ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
ใช้รวบรวมข้อมูลในการรายงานข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อรายงานผล กพร. ตามตัวชี้วัดต่าง
โดยภายในเว็บไซต์ทั้งหมดพัฒนาขึ้นจากสำนัีกวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นให้ทันสมัย
ต่อไป
Last Updated on Monday, 13 June 2011 03:40