ข้อมูลภาวการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2553
Written by Administrator   
Friday, 04 May 2012 04:15

ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2553 แยกตามคณะ / สาขา  เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  สามารถ download ได้ตามลิงค์ ดังนี้

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสหกรรมสิ่งทอ

วิทยลัยนานาชาติ

 

Last Updated on Sunday, 08 July 2012 08:02