สำหรับบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 25 September 2012 01:02

ขอความร่วมมือ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๖  กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  

โดยบัณฑิตสามารถกรอกข้อมูลมีขั้นตอนการกรอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตดังนี้ขั้นตอนที่ 1

ให้บัณฑิต Login เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์  

ชื่อผู้ใช้ คือ กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา ( ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )

รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาลัย


ขั้นตอนที่ 2

หลังจากการ Login เสร็จสิ้น เลือกเมนู "กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ" จะอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์

ในกรณีที่คลิกเมนู "กรอกข้อมูลบัณฑิต" แล้วระบบเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแทน แสดงว่า ยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หากได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วแต่ระบบยังแจ้งสถานะ "รอการชำระเงิน" ให้นำหลักฐานการชำระเงินยื่นดำเนินการที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คู่มือการกรอกข้อมูล


ขั้นตอนที่ 3

บัณฑิตกรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการมีงานทำ และพิมพ์เอกสารมาส่งสำนักงานคณะ ภายในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 มิฉะนั้น บัณฑิตจะไม่มีสิทธิ์เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร ๐๒-๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๐๑๐  หรือ ๗๐๐๔  หรือ ทาง email   monrada.s@rmutk.ac.th

 

Last Updated on Monday, 20 October 2014 02:29