คำถาม : เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือเบอร์อะไร
ตอบ : 02-287-9600 ต่อ 7010 ต่อ 7004
คำถาม :[เฉพาะ http://mis.rmutk.ac.th] ทำไม Login แล้วระบบแจ้งว่า "ไม่พบ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ หรือ ไม่พบบัญชีผู้ใช้นี้ในระบบ"
ตอบ : กรณีที่ 1 นักศึกษาต้องล๊อกอินโดย username เป็นรหัสนักศึกษาที่ไม่มีเครื่องหมาย - เช่น รหัสนักศึกษา 12345678-9 ให้กรอก 123456789 เป็นต้น
: กรณีที่ 2 นักศึกษาเปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ทภายในมหาลัย
: กรณีที่ 3 หากตรวจสอบกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 แล้วพบว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 80 พรรษา ชั้น 6 ฝั่ง R ในเวลาราชการ
คำถาม : จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้อย่างไร
ตอบ : Download คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ที่นี่
คำถาม : ไม่พบกรอบขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะทำอย่างไร
ตอบ : ในกรณีแสดงว่านักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการ "ขอจบ" จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้
จึงต้องดำเนินการขอจบด้วยตัวเองที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน
จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ได้
คำถาม : ดำเนินการขอจบเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
ตอบ : การที่จะสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้นั้นนักศึกษาจะต้องมีสถานะ "สำเร็จการศึกษา"
ซึ่งจะอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่ดำเนินการขอจบแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากดำเนินการขอจบ
โดยนักศึกษาสามารถตรวจรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ ที่นี่
หมายเหตุ*หากไม่พบรายชื่อของนักศึกษาแสดงว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัย
              หรือ สามารถสอบถามกำหนดการและวันเวลาโดยประมาณของวันอนุมัติได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำถาม :[เฉพาะ http://reg.rmutk.ac.th] ทำไม Login แล้วระบบแจ้งว่า "กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่านให้ถูกต้อง"
ตอบ : กรณีที่ 1 ระบุรหัสนักศึกษาไม่ถูกต้อง
: กรณีที่ 2 ระบุรหัสประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
: กรณีที่ 3 ระบุ Password ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าได้กด Caps Lock ไว้หรือไม่ หรือ ให้ตรวจสอบภาษาว่าเป็นภาษาที่ได้ตั้งไว้หรือไม่
: กรณีที่ 4 ถ้าตรวจสอบกรณีที่ 1,2 และ่ในกรณีที่ 3 แล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
            จะต้องมาดำเนินการสอบถาม Password หรือขอ Password ใหม่ด้วยตนเองที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของทางมหาวิทยาลัยฯ
คำถาม :ขั้นตอนการกรอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : ขั้นตอนที่ 1 ให้บัณฑิต Login เข้าสู่ระบบ [http://mis.rmutk.ac.th]
: ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู "กรอกข้อมูลบัณฑิต" จะอยู่ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์
:      ในกรณีที่คลิกเมนู "กรอกข้อมูลบัณฑิต" แล้วระบบเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแทน แสดงว่า ยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
:      หากได้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วแต่ระบบยังแจ้งสถานะ "รอการชำระเงิน" ให้นำหลักฐานการชำระเงินยื่นดำเนินการที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
: ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลและบันทึกเพื่อ พิมพ์ใบประวัติมายืนต่อเจ้าหน้าที่ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 02-287-9652 หรือ 02-287-9600 ต่อ 7010 [ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ]