รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ใช้ตอบปีการศึกษา

คณะ จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) คะแนน สมศ.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 42 75 65 40 2 2 1 20 14,281 3.39
คณะบริหารธุรกิจ 692 1,036 982 641 51 73 12 205 15,636 3.86
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 229 299 288 174 55 7 13 39 14,593 4.27
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 166 271 248 160 6 7 8 67 20,791 3.56
คณะศิลปศาสตร์ 291 408 382 228 63 9 49 33 15,278 4.49
วิทยาลัยนานาชาติ 13 13 13 11 2 0 0 0 16,462 5.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 440 608 581 326 114 42 10 89 13,772 4.16
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 32 52 40 29 3 0 0 8 15,625 4.00
คณะ / สาขา จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ (10) คะแนน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 21 19 15 - - 1 3 11,397 14 4.17
วิศวกรรมเครื่องกล 7 16 11 7 - 1 - 3 15,900 7 3.50
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 20 20 12 1 1 - 6 16,086 12 3.42
เทคโนโลยีอุตสาหการ 7 18 15 6 1 - - 8 15,000 6 2.33
คณะบริหารธุรกิจ
การประเมินราคาทรัพย์สิน 27 36 36 27 - - - 9 14,445 26 3.75
การเงิน 51 66 66 46 5 1 1 13 15,102 45 3.98
ระบบสารสนเทศ 69 98 93 65 4 3 5 16 15,037 60 4.06
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 29 39 38 28 1 3 - 6 13,975 26 4.14
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 5 9 7 5 - - - 2 16,600 5 3.57
การบัญชี 171 259 250 165 6 24 1 54 16,460 162 3.80
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 22 29 27 20 2 1 - 4 19,696 21 4.23
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 45 47 46 34 11 1 - - 14,967 44 5.00
เคมี 23 41 41 23 - - 1 17 16,359 21 2.88
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 48 60 55 23 25 2 3 2 14,341 46 4.80
เทคโนโลยีการพิมพ์ 6 14 14 4 2 - 7 1 11,733 4 4.29
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 27 34 32 25 2 1 - 4 15,194 26 4.35
เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 19 19 12 3 - 2 2 13,867 14 4.41
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 23 26 26 13 10 1 - 2 7,671 23 4.60
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 20 29 28 20 - 1 - 7 15,290 20 3.70
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสำรวจ 10 16 14 10 - 1 - 3 18,409 10 3.85
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 31 56 44 31 - - - 13 16,627 28 3.52
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 28 27 11 4 1 - 11 18,656 15 2.88
วิศวกรรมเคมี 21 34 34 21 - - 4 9 27,714 21 3.50
วิศวกรรมเครื่องกล 38 66 59 37 1 1 - 20 16,140 36 3.28
วิศวกรรมโยธา 43 56 56 42 1 1 3 9 22,419 43 4.13
วิศวกรรมไฟฟ้า 8 15 14 8 - 3 1 2 34,773 6 4.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจอาหาร 57 72 67 43 14 3 1 6 14,019 53 4.52
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32 39 39 30 2 2 1 4 14,324 27 4.44
อาหารและโภชนาการ 157 211 201 120 37 25 2 17 12,291 141 4.51
การออกแบบแฟชั่น 24 44 38 22 2 - 3 11 13,763 21 3.43
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 19 22 22 15 4 2 1 - 12,501 18 5.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 39 78 73 33 6 - 1 33 14,487 35 2.71
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ 4 8 5 4 - - - 1 14,250 3 4.00
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 12 14 14 10 2 - - 2 15,750 12 4.29
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 16 30 21 15 1 - - 5 15,875 15 3.81
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ 140 237 228 131 9 22 1 65 15,206 130 3.41
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 13 39 29 12 1 - 2 14 15,577 13 2.41
การตลาด 173 226 212 149 24 19 2 18 16,124 157 4.53
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 14 27 23 13 1 1 - 8 13,500 14 3.18
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว 66 70 70 46 20 2 1 1 13,271 65 4.93
การโรงแรม 62 86 86 61 1 2 17 5 14,848 59 4.63
ภาษาญี่ปุ่น 23 64 50 19 4 1 18 8 17,942 19 3.71
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 51 85 75 47 4 2 4 18 15,479 51 3.70
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 24 35 33 19 5 - 8 1 17,133 23 4.80
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 38 40 40 26 12 2 - - 13,601 37 5.00
การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) 27 28 28 10 17 - 1 - 19,426 25 5.00
วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ 13 13 13 11 2 - - - 16,462 12 5.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 112 142 141 63 49 10 1 18 15,699 101 4.31