รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ใช้ตอบปีการศึกษา

คณะ จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) คะแนน สมศ.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48 65 54 46 2 1 0 5 16,337 4.53
คณะบริหารธุรกิจ 573 820 742 565 8 20 1 148 14,576 3.97
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 232 296 291 226 6 5 3 51 16,543 4.10
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 127 238 171 125 2 5 0 39 19,349 3.83
คณะศิลปศาสตร์ 365 438 427 360 5 1 9 52 15,838 4.38
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 494 649 623 477 17 3 4 122 17,401 4.01
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 46 51 49 46 0 0 1 2 15,298 4.79
คณะ / สาขา จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ (10) คะแนน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 24 21 18 1 - - 2 17,201 4 4.52
วิศวกรรมเครื่องกล 3 4 3 3 - - - - 18,426 2 5.00
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 18 24 20 17 1 1 - 1 15,596 3 4.74
เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 12 10 8 - - - 2 15,262 4 4.00
เทคโนโลยีโลหการ 0 1 - - - - - - 0 - 0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 37 40 39 35 2 2 - - 17,852 14 5.00
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 49 46 29 1 - - 16 14,159 4 3.26
เคมี 33 46 46 33 - - - 13 19,641 10 3.59
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 30 38 38 27 3 3 - 5 15,516 1 4.29
เทคโนโลยีการพิมพ์ 11 12 12 11 - - - 1 12,443 2 4.58
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 38 42 41 38 - - 3 - 16,912 2 5.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 9 9 9 - - - - 17,424 4 5.00
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 18 22 22 18 - - - 4 18,150 1 4.09
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 26 38 38 26 - - - 12 14,476 3 3.42
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสำรวจ 11 12 12 11 - - - 1 19,536 1 4.58
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 26 51 38 25 1 3 - 9 16,844 6 3.71
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 44 34 26 1 1 - 6 19,724 13 4.09
วิศวกรรมเคมี 14 23 21 14 - 1 - 6 19,025 - 3.50
วิศวกรรมเครื่องกล 9 41 14 9 - - - 5 15,163 4 3.21
วิศวกรรมโยธา 31 52 40 31 - - - 9 22,008 12 3.88
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 15 12 9 - - - 3 21,590 - 3.75
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจอาหาร 60 77 76 59 1 1 1 14 15,298 4 4.05
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 34 34 34 34 - - - - 13,072 1 5.00
อาหารและโภชนาการ 176 261 253 173 3 1 3 73 12,837 16 3.53
การออกแบบแฟชั่น 46 54 50 46 - - - 4 16,026 1 4.60
ธุรกิจเสื้อผ้า 0 1 1 - - - - 1 0 - 0.00
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 44 61 61 41 3 - - 17 47,654 8 3.61
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 38 48 38 37 1 - - - 18,067 15 5.00
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ 5 7 5 5 - - - - 13,834 1 5.00
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 15 16 16 15 - - 1 - 16,020 2 5.00
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 26 28 28 26 - - - 2 15,163 1 4.64
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ 130 236 202 129 1 7 1 64 13,807 18 3.35
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 24 47 32 24 - - - 8 14,634 - 3.75
การตลาด 135 162 155 132 3 2 - 18 13,886 19 4.41
การบัญชี (นานาชาติ) 7 10 9 7 - - - 2 17,215 2 3.89
การประเมินราคาทรัพย์สิน 33 36 36 32 1 - - 3 14,248 3 4.58
การเงิน 42 57 57 41 1 1 - 14 14,341 4 3.75
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24 25 25 24 - - - 1 13,808 - 4.80
ระบบสารสนเทศ 32 52 46 31 1 3 - 11 14,011 4 3.72
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 4 6 5 4 - - - 1 14,014 - 4.00
ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) 4 5 5 4 - - - 1 13,921 2 4.00
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 30 22 14 - 1 - 7 14,945 - 3.33
บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ 11 11 11 10 1 - - - 15,753 8 5.00
การบัญชี 113 143 137 113 - 6 - 18 16,473 41 4.31
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว 64 72 71 62 2 - - 7 13,169 4 4.51
การโรงแรม 103 122 121 101 2 1 7 10 15,802 56 4.56
ภาษาญี่ปุ่น 56 62 60 56 - - 2 2 19,281 4 4.83
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 91 86 65 - - - 21 15,375 8 3.78
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 38 41 41 38 - - - 3 16,641 2 4.63
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 30 30 30 29 1 - - - 14,891 1 5.00
การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) 9 20 18 9 - - - 9 16,921 1 2.50
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 96 113 110 87 9 1 - 13 15,237 34 4.40