รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการดำเนินงานปี

คณะ จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) คะแนน สมศ.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 63 83 79 56 7 4 5 7 12,515 4.50
คณะบริหารธุรกิจ 569 703 697 519 50 34 24 70 13,619 4.45
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 245 265 260 204 41 5 3 7 16,320 4.86
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 188 256 243 180 8 18 3 34 19,506 4.23
คณะศิลปศาสตร์ 361 428 427 335 26 13 18 35 14,777 4.56
วิทยาลัยนานาชาติ 83 103 101 64 19 2 8 8 16,132 4.56
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 474 608 581 375 99 14 11 82 13,289 4.26
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 47 51 50 37 10 3 0 0 16,959 5.00
คณะ / สาขา จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ (10) คะแนน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
การจัดการงานก่อสร้าง 2 2 2 2 - - - - 22,000 2 5.00
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 2 1 1 - - - 17,500 2 5.00
วิศวกรรมเครื่องกล 5 5 5 5 - - - - 15,720 5 5.00
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 39 53 53 38 1 4 5 5 12,773 39 4.43
เทคโนโลยีอุตสาหการ 10 16 12 7 3 - - 2 6,668 10 4.17
เทคโนโลยีโลหการ 5 5 5 3 2 - - - 14,820 5 5.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 32 31 27 4 - - - 23,574 31 5.00
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 58 63 62 42 16 3 - 1 13,838 58 4.92
เคมี 49 50 50 44 5 - - 1 16,512 49 4.90
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 14 16 15 11 3 - - 1 15,333 14 4.67
เทคโนโลยีการพิมพ์ 17 18 18 13 4 - 1 - 12,478 17 5.00
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 40 46 45 33 7 1 1 3 16,069 40 4.65
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 12 13 13 10 2 1 - - 25,192 12 5.00
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 24 27 26 24 - - 1 1 12,447 24 4.80
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสำรวจ 17 24 24 17 - 5 1 1 20,220 17 4.72
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 27 43 38 25 2 3 - 8 13,053 26 3.86
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 33 32 20 2 2 - 8 12,782 22 3.67
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 15 15 11 - - - 4 13,541 11 3.67
วิศวกรรมเคมี 18 21 21 17 1 1 1 1 22,648 18 4.74
วิศวกรรมเครื่องกล 43 54 49 41 2 1 1 4 22,700 43 4.57
วิศวกรรมโยธา 30 41 39 29 1 4 - 5 25,185 30 4.29
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 25 25 20 - 2 - 3 22,926 20 4.35
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจอาหาร 67 86 85 53 14 3 - 15 12,031 67 4.09
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 27 31 30 25 2 - - 3 12,673 27 4.50
อาหารและโภชนาการ 141 217 194 112 29 3 6 44 11,773 141 3.81
การออกแบบแฟชั่น 41 44 44 31 10 2 - 1 14,716 41 4.88
ธุรกิจเสื้อผ้า 33 43 43 22 11 2 - 8 20,390 33 4.02
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 38 40 40 29 9 1 1 - 11,673 38 5.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 40 44 44 35 5 - - 4 12,973 38 4.55
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ 5 5 5 2 3 - - - 17,500 5 5.00
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 14 14 14 13 1 - - - 20,371 14 5.00
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 28 32 31 22 6 3 - - 15,331 28 5.00
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ 163 198 195 151 12 5 2 25 15,108 163 4.34
การตลาด 127 165 165 103 24 4 5 29 15,092 127 4.07
การประเมินราคาทรัพย์สิน 14 15 14 14 - - - - 14,362 14 5.00
การเงิน 52 57 57 49 3 - - 5 17,410 52 4.56
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 26 30 30 26 - - - 4 13,908 26 4.33
ระบบสารสนเทศ 6 9 9 4 2 - 3 - 14,167 6 5.00
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 35 49 49 30 5 2 11 1 16,512 35 4.86
การบัญชี 146 180 178 142 4 23 3 6 16,008 146 4.80
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว 71 76 76 58 13 3 1 1 13,762 71 4.93
การโรงแรม 85 113 113 82 3 2 11 15 14,574 85 4.25
ภาษาญี่ปุ่น 54 57 57 52 2 - 3 - 22,421 54 5.00
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 87 111 110 83 4 3 1 19 17,945 87 4.10
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 26 29 29 25 1 1 2 - 17,130 26 5.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 38 42 42 35 3 4 - - 16,001 38 5.00
วิทยาลัยนานาชาติ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 26 36 35 22 4 - 6 3 19,542 26 4.48
การตลาด 11 13 13 6 5 - 2 - 19,591 11 5.00
การบัญชี (นานาชาติ) 18 20 19 17 1 - - 1 16,091 18 4.74
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 5 5 4 - - - 1 14,000 4 4.00
การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) 24 29 29 15 9 2 - 3 21,542 24 4.44
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 87 103 101 68 19 3 4 7 16,354 86 4.63