รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ใช้ตอบปีการศึกษา

คณะ จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) คะแนน สมศ.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 40 75 46 36 4 2 0 4 14,865 4.55
คณะบริหารธุรกิจ 423 822 663 403 20 36 45 159 15,548 3.63
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185 275 258 161 24 7 4 62 17,040 3.74
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 117 256 185 112 5 8 4 56 17,757 3.38
คณะศิลปศาสตร์ 240 328 306 206 34 10 37 19 15,723 4.63
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 285 566 497 224 61 20 15 177 14,742 3.08
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 87 113 97 75 12 3 0 7 18,106 4.63
คณะ / สาขา จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ (10) คะแนน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 29 23 18 3 1 - 1 14,447 20 4.77
วิศวกรรมเครื่องกล 3 12 5 3 - 1 - 1 16,500 3 3.75
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 11 15 13 10 1 - - 2 14,364 9 4.23
เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 19 5 5 - - - - 16,500 4 5.00
คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี (นานาชาติ) 8 9 9 8 - 1 - - 19,222 8 5.00
การประเมินราคาทรัพย์สิน 1 2 2 1 - - - 1 0 1 2.50
การเงิน 40 53 48 38 2 - - 8 12,739 38 4.17
ระบบสารสนเทศ 44 110 90 44 - 2 35 9 16,322 42 4.15
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 15 39 36 15 - - - 21 16,950 12 2.08
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 7 2 2 - - - - 17,000 2 5.00
บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ 0 4 2 - - - - 2 0 - 0.00
การบัญชี 85 159 150 85 - 17 1 47 15,569 82 3.22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 31 29 27 1 - - 1 16,644 27 4.83
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 19 43 38 18 1 1 - 18 15,195 16 2.57
เคมี 19 36 28 17 2 - 2 7 15,317 18 3.65
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 40 52 52 29 11 3 2 7 16,048 37 4.26
เทคโนโลยีการพิมพ์ 24 25 25 21 3 1 - - 16,013 22 5.00
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 16 28 27 13 3 1 - 10 29,882 14 3.08
เทคโนโลยีสารสนเทศ 18 18 18 15 3 - - - 15,461 16 5.00
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 12 13 13 12 - - - 1 14,418 12 4.62
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 9 29 28 9 - 1 - 18 16,100 7 1.67
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสำรวจ 9 17 17 9 - - 2 6 16,778 9 3.00
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 28 21 8 1 1 - 11 16,860 8 2.25
วิศวกรรมอุตสาหการ 14 39 21 14 - - 1 6 15,144 13 3.50
วิศวกรรมเคมี 26 30 30 25 1 1 - 3 16,754 23 4.48
วิศวกรรมเครื่องกล 8 46 15 6 2 - 1 6 15,750 8 2.86
วิศวกรรมโยธา 36 70 57 36 - 1 - 20 20,062 35 3.21
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 26 24 14 1 5 - 4 18,365 15 3.95
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจอาหาร 55 67 65 40 15 3 - 7 18,039 52 4.44
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 27 30 29 27 - - 1 1 14,307 24 4.82
อาหารและโภชนาการ 80 236 199 69 11 8 11 100 13,934 70 2.22
การออกแบบแฟชั่น 29 44 33 18 11 2 - 2 14,426 24 4.68
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 25 28 28 25 - 1 1 1 14,673 23 4.81
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 16 64 59 8 8 2 1 40 12,340 15 1.43
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ 19 30 21 18 1 1 - 1 16,700 19 4.75
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 22 28 24 22 - 1 - 1 18,283 20 4.78
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 46 55 52 35 11 1 - 5 18,619 44 4.51
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ 78 213 150 73 5 14 6 52 15,658 73 3.00
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 24 30 26 22 2 - 2 - 15,688 23 5.00
การตลาด 118 170 136 107 11 2 1 15 15,815 110 4.44
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 8 26 12 8 - - - 4 14,002 6 3.33
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว 66 74 74 44 22 2 6 - 15,005 60 5.00
การโรงแรม 56 62 62 52 4 2 3 1 14,975 54 4.91
ภาษาญี่ปุ่น 28 55 43 27 1 1 14 - 17,742 25 5.00
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 49 74 72 46 3 5 4 14 15,062 47 3.89
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 13 22 22 13 - - 5 4 18,078 13 3.82
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 13 18 18 9 4 - 5 - 14,846 10 5.00
การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) 15 23 15 15 - - - - 19,067 15 5.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 53 97 84 37 16 4 1 26 13,804 46 3.35