รายงานบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ใช้ตอบปีการศึกษา

คณะ จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) คะแนน สมศ.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 48 75 70 44 4 3 1 18 14,449 3.64
คณะบริหารธุรกิจ 729 1,049 1,008 675 54 73 12 194 15,669 3.95
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 249 299 292 194 55 8 13 22 14,728 4.59
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 174 271 248 167 7 7 8 59 20,698 3.73
คณะศิลปศาสตร์ 299 408 385 237 62 9 49 28 15,251 4.57
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 446 608 586 330 116 42 10 88 13,770 4.18
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 35 52 42 30 5 1 1 5 15,112 4.38
คณะ / สาขา จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (1) จำนวนบัณฑิตทั้งหมด (2) จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (3) จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (4) จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (5) จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา (6) จำนวนบัณฑิตที่ต่อระดับบัณฑิตศึกษา (7) จำนวนบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ (8) เงินเดือนรายได้เฉลี่ย (บาท) (9) จำนวนบัณฑิตที่ทำงานตรงสาขาที่จบ (10) คะแนน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 21 19 15 - - 1 3 11,397 14 4.17
วิศวกรรมเครื่องกล 8 16 13 6 2 2 - 3 16,222 8 3.64
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 13 20 20 12 1 1 - 6 17,300 12 3.42
เทคโนโลยีอุตสาหการ 12 18 18 11 1 - - 6 13,460 11 3.33
คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี (นานาชาติ) 9 15 11 9 - 1 - 1 16,850 9 4.50
การประเมินราคาทรัพย์สิน 30 36 36 30 - - - 6 14,634 29 4.17
การเงิน 51 66 66 46 5 1 1 13 15,102 45 3.98
ระบบสารสนเทศ 70 98 94 66 4 3 5 16 15,132 61 4.07
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 31 39 39 30 1 3 - 5 14,241 28 4.31
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 9 9 6 - - - 3 16,550 6 3.33
บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ 13 14 13 11 2 - - - 16,462 12 5.00
การบัญชี 163 244 239 157 6 23 1 52 16,431 154 3.79
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 29 29 26 1 2 - - 19,690 25 5.00
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 45 47 46 34 11 1 - - 14,967 44 5.00
เคมี 29 41 41 29 - - 1 11 15,285 27 3.63
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 48 60 57 23 25 2 5 2 14,341 46 4.80
เทคโนโลยีการพิมพ์ 6 14 14 4 2 - 7 1 11,733 4 4.29
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 27 34 32 25 2 1 - 4 15,194 26 4.35
เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 19 19 15 4 - - - 15,105 18 5.00
เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 23 26 26 13 10 1 - 2 7,671 23 4.60
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 25 29 28 25 - 1 - 2 15,319 25 4.63
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสำรวจ 10 16 14 10 - 1 - 3 18,409 10 3.85
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 31 56 44 31 - - - 13 16,627 28 3.52
วิศวกรรมอุตสาหการ 15 28 27 11 4 1 - 11 18,656 15 2.88
วิศวกรรมเคมี 29 34 34 28 1 - 4 1 25,224 28 4.83
วิศวกรรมเครื่องกล 38 66 59 37 1 1 - 20 16,140 36 3.28
วิศวกรรมโยธา 43 56 56 42 1 1 3 9 22,419 43 4.13
วิศวกรรมไฟฟ้า 8 15 14 8 - 3 1 2 34,773 6 4.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจอาหาร 58 72 70 44 14 3 1 8 13,904 54 4.39
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 35 39 39 31 4 2 1 1 14,259 28 4.86
อาหารและโภชนาการ 157 211 201 120 37 25 2 17 12,291 141 4.51
การออกแบบแฟชั่น 24 44 38 22 2 - 3 11 13,763 21 3.43
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 19 22 22 15 4 2 1 - 12,501 18 5.00
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 41 78 75 35 6 - 1 33 14,610 36 2.77
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิศวกรรมสิ่งทอ 6 8 6 5 1 - - - 11,837 4 5.00
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 12 14 14 10 2 - - 2 15,750 12 4.29
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 17 30 22 15 2 1 1 3 15,778 16 4.25
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการ 141 237 228 132 9 22 1 64 15,204 131 3.44
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 16 39 32 14 2 - 2 14 15,594 16 2.67
การตลาด 178 225 218 154 24 19 2 19 16,136 162 4.52
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21 27 23 20 1 1 - 1 14,046 21 4.77
คณะศิลปศาสตร์
การท่องเที่ยว 66 70 70 46 20 2 1 1 13,271 65 4.93
การโรงแรม 62 86 86 61 1 2 17 5 14,848 59 4.63
ภาษาญี่ปุ่น 31 64 53 28 3 1 18 3 17,019 27 4.56
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 51 85 75 47 4 2 4 18 15,479 51 3.70
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 24 35 33 19 5 - 8 1 17,133 23 4.80
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 38 40 40 26 12 2 - - 13,601 37 5.00
การท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) 27 28 28 10 17 - 1 - 19,426 25 5.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 112 142 141 63 49 10 1 18 15,699 101 4.31