Rajamangala University Of Technology Krungthep
รายงาน ข้อมูลฐานเงินเดือนของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 29 May, 2022, 14:36:17

ฐานเงินเดือน หน่วย/บาท
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - - 18 11 - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 4 13 4 3 - - - - 2 - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 2 10 5 1 - - 1 - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 4 8 25 13 3 3 1 - - 1 - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล - - 1 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ - 1 9 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - - 1 1 1 1 4 1 - - -
  สาขาวิชาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม - 1 10 6 6 5 2 4 - 1 - -
รวม    7 16 86 42 14 9 4 9 1 4 - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะบริหารธุรกิจ 
  สาขาวิชาการจัดการ 6 20 97 11 1 3 2 1 1 1 - -
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 2 1 14 9 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการตลาด 7 19 96 31 4 3 - - - 3 - -
  สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 2 7 17 6 1 - - - - - - -
  สาขาวิชาการเงิน 1 7 55 12 1 - - - - - - -
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 - 23 6 - - - - - - - -
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 1 2 9 5 - - - - - - - -
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 7 33 25 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ - - 1 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ - - 1 1 1 - - - - - - -
  สาขาวิชาการบัญชี 4 7 99 20 1 3 - - - - - -
รวม    26 70 445 126 9 9 2 1 1 4 - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 5 21 5 2 - - - - - - -
  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 - 36 4 1 1 - - - - - -
  สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน - - 19 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเคมี 3 3 20 4 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 1 14 1 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 1 2 20 1 - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง - 1 - - - - - - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 1 2 10 5 1 - - - - - - -
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ - - - 1 - - - - - 1 - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 1 - 10 - - - - - - - - -
รวม    11 14 150 23 4 1 - - - 1 - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ - - 10 9 4 2 1 1 - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2 4 37 13 1 2 - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 12 23 3 4 - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - 2 8 8 - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 5 18 14 5 1 - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 - 14 16 3 1 - 1 - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - 1 8 6 2 - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 3 - 3 5 3 1 - - - 1 - -
รวม    10 13 110 94 21 11 1 2 - 1 - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะศิลปศาสตร์ 
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว - 6 31 2 - - - - - 1 - -
  สาขาวิชาการโรงแรม 7 6 64 9 2 2 - - - - - 1
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 - 15 16 11 2 1 - - - - -
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 2 30 14 1 2 - - - - - -
  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 - 13 6 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 2 4 7 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) - - 8 2 - - - - - - - -
รวม    13 18 168 51 14 6 1 - - 1 - 1
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์ - 4 2 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา - 6 5 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 1 8 29 5 1 - - 1 - 1 - -
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - 2 - - - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 6 15 6 - - - - - - - -
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 19 38 83 9 3 3 - - - 1 - -
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า - - 5 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น - 1 2 - - 1 - 1 - - - -
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป - 7 13 2 - - - - - - - -
  สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 1 3 24 3 - 2 - - - - - -
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร - - 1 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า 3 1 9 - - - 1 - - - - -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 2 5 18 3 1 - - - - - - -
  สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 - 9 4 1 1 1 - - - - -
รวม    30 81 215 32 6 7 2 2 - 2 - -
คณะ/สาขา น้อยกว่า
7,939
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 มากกว่า
55,000
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 3 1 7 4 - - - - - - - -
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 1 - 16 - - - - - - - - -
  สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ - 1 3 3 - - - - - - - -
  สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม - - 1 - 1 1 - - - - - -
รวม    4 2 27 7 1 1 - - - - - -