แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ


หน่วยงาน
สถานะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
คำถาม ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
บริการ e-learning มีความสะดวก/รวดเร็วในการ login เข้าใช้งาน
บริการ e-learning มีการใช้งานง่าย
บริการ e-learning สามารถ upload (ส่งไฟล์) ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
บริการ e-learning มีความรวดเร็วในการ download ไฟล์ข้อมูลที่เตรียมไว้
ความพึงพอใจภาพรวมในการให้บริการ e-learning
บริการ e-mail มีปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและเหมาะสม
(บริการพื้นที่ 5 GB)
บริการ e-mail มีระบบจัดการจดหมายขยะและสแปม เหมาะสม
บริการ e-mail มีความเสถียรภาพของระบบ เช่น สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยไม่เกิดการสูญหายระหว่างทาง และสามารถรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบถ้วน
บริการ e-mail มีการใช้ระบบง่าย สะดวกรวดเร็ว
ความพึงพอใจภาพรวมในการให้บริการ e-mail
บริการ พื้นที่เว็บไซด์ มีปริมาณพื้นที่เพียงพอเหมาะสม
ความพึงพอใจภาพรวมในการให้บริการพื้นที่เว็บไซด์
ข้อเสนอแนะ