ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา2/2560


หลักสูตร

Print

# คำถาม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ