รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ปีการศึกษา2/2564


คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร

Print

# คำถาม คะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ด้านการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี3.97
0.93
 1  อาจารย์ที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา (The advisor gives opportunities to students for consults.)  4.00  0.92
 2  อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่ และมีความเต็มใจในการให้คำปรึกษา (The advisor gives consults willingly.)  3.97  0.93
 3  นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่องการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร (Students understand enrollment and lesson plans according to curriculum from advisor or curriculum instructor.)  3.98  0.93
 4  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ (Advisor gives assistance of learning problem and others.)  3.96  0.94
 5  ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (Channel for communication between students and advisor.)  3.96  0.94
ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 213.86
0.90
 6  กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Process of learning focuses on student development, skill of learning in 21 th century such as self-study skill, foreign language skill, participation skill, information technology usage skill and creativity.)  3.88  0.89
 7  เปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการจัดกิจกรรมโดยการสนับสนุนจากคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ (Open opportunities for activity management supported by faculty or university.)  3.84  0.91
 8  การสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด (Support scholarship to students having limited educational opportunity.)  3.88  0.90


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ