รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:03 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างเทคโนโลยีบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 35 (94.59%) - (0.00%) 1 (2.70%) 1 (2.70%) 37 (100.00%) - (0.00%) 37
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (84.62%) - (0.00%) 1 (7.69%) 1 (7.69%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 34 (82.93%) 1 (2.44%) 6 (14.63%) - (0.00%) 41 (95.35%) 2 (4.65%) 43
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 46 (92.00%) 2 (4.00%) 2 (4.00%) - (0.00%) 50 (100.00%) - (0.00%) 50
รวม- 127 (88.81%) 3 (2.10%) 11 (7.69%) 2 (1.40%) 143 (98.62%) 2 (1.38%) 145
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ 230 (76.67%) 7 (2.33%) 58 (19.33%) 5 (1.67%) 300 (99.01%) 3 (0.99%) 303
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 32 (80.00%) - (0.00%) 4 (10.00%) 4 (10.00%) 40 (93.02%) 3 (6.98%) 43
สาขาวิชาการตลาด 186 (77.18%) 3 (1.24%) 47 (19.50%) 5 (2.07%) 241 (98.37%) 4 (1.63%) 245
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) 181 (88.29%) 3 (1.46%) 20 (9.76%) 1 (0.49%) 205 (96.70%) 7 (3.30%) 212
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 12 (80.00%) 2 (13.33%) 1 (6.67%) - (0.00%) 15 (100.00%) - (0.00%) 15
สาขาวิชาการเงิน 22 (81.48%) - (0.00%) 5 (18.52%) - (0.00%) 27 (100.00%) - (0.00%) 27
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 55 (77.46%) 1 (1.41%) 9 (12.68%) 6 (8.45%) 71 (97.26%) 2 (2.74%) 73
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 15 (78.95%) 2 (10.53%) 2 (10.53%) - (0.00%) 19 (100.00%) - (0.00%) 19
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 (66.67%) - (0.00%) 1 (33.33%) - (0.00%) 3 (75.00%) 1 (25.00%) 4
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 168 (81.16%) 8 (3.86%) 27 (13.04%) 4 (1.93%) 207 (97.18%) 6 (2.82%) 213
สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ 29 (80.56%) - (0.00%) 7 (19.44%) - (0.00%) 36 (100.00%) - (0.00%) 36
สาขาวิชาการบัญชี 14 (87.50%) 1 (6.25%) 1 (6.25%) - (0.00%) 16 (94.12%) 1 (5.88%) 17
รวม- 946 (80.17%) 27 (2.29%) 182 (15.42%) 25 (2.12%) 1180 (97.76%) 27 (2.24%) 1207
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 16 (84.21%) - (0.00%) 1 (5.26%) 2 (10.53%) 19 (100.00%) - (0.00%) 19
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 16 (80.00%) - (0.00%) 3 (15.00%) 1 (5.00%) 20 (100.00%) - (0.00%) 20
สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือนเทคโนโลยีบัณฑิต 9 (90.00%) - (0.00%) 1 (10.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) - (0.00%) 10
สาขาวิชาเคมี 20 (90.91%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (9.09%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์วิทยาศาสตรบัณฑิต 10 (76.92%) 1 (7.69%) 1 (7.69%) 1 (7.69%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 41 (91.11%) 3 (6.67%) 1 (2.22%) - (0.00%) 45 (100.00%) - (0.00%) 45
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 57 (96.61%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (3.39%) 59 (100.00%) - (0.00%) 59
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 31 (88.57%) - (0.00%) 4 (11.43%) - (0.00%) 35 (97.22%) 1 (2.78%) 36
รวม- 200 (89.69%) 4 (1.79%) 11 (4.93%) 8 (3.59%) 223 (99.55%) 1 (0.45%) 224
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 8 (72.73%) 1 (9.09%) 2 (18.18%) - (0.00%) 11 (100.00%) - (0.00%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 21 (91.30%) - (0.00%) 2 (8.70%) - (0.00%) 23 (100.00%) - (0.00%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 61 (89.71%) 3 (4.41%) 4 (5.88%) - (0.00%) 68 (98.55%) 1 (1.45%) 69
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 7 (77.78%) - (0.00%) 1 (11.11%) 1 (11.11%) 9 (90.00%) 1 (10.00%) 10
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 63 (94.03%) 3 (4.48%) 1 (1.49%) - (0.00%) 67 (93.06%) 5 (6.94%) 72
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 25 (92.59%) 2 (7.41%) - (0.00%) - (0.00%) 27 (96.43%) 1 (3.57%) 28
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 96 (96.00%) 1 (1.00%) 2 (2.00%) 1 (1.00%) 100 (99.01%) 1 (0.99%) 101
รวม- 281 (92.13%) 10 (3.28%) 12 (3.93%) 2 (0.66%) 305 (97.13%) 9 (2.87%) 314
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 52 (94.55%) 1 (1.82%) - (0.00%) 2 (3.64%) 55 (98.21%) 1 (1.79%) 56
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 80 (90.91%) 2 (2.27%) 1 (1.14%) 5 (5.68%) 88 (96.70%) 3 (3.30%) 91
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 79 (94.05%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (5.95%) 84 (98.82%) 1 (1.18%) 85
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 56 (90.32%) 1 (1.61%) 1 (1.61%) 4 (6.45%) 62 (96.88%) 2 (3.13%) 64
รวม- 267 (92.39%) 4 (1.38%) 2 (0.69%) 16 (5.54%) 289 (97.64%) 7 (2.36%) 296
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต 19 (86.36%) 2 (9.09%) - (0.00%) 1 (4.55%) 22 (91.67%) 2 (8.33%) 24
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 22 (95.65%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (4.35%) 23 (95.83%) 1 (4.17%) 24
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 38 (86.36%) 1 (2.27%) 2 (4.55%) 3 (6.82%) 44 (100.00%) - (0.00%) 44
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 114 (92.68%) 4 (3.25%) - (0.00%) 5 (4.07%) 123 (97.62%) 3 (2.38%) 126
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า 21 (91.30%) - (0.00%) 1 (4.35%) 1 (4.35%) 23 (100.00%) - (0.00%) 23
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น 18 (90.00%) 1 (5.00%) - (0.00%) 1 (5.00%) 20 (83.33%) 4 (16.67%) 24
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 36 (90.00%) - (0.00%) 1 (2.50%) 3 (7.50%) 40 (93.02%) 3 (6.98%) 43
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต 21 (95.45%) - (0.00%) 1 (4.55%) - (0.00%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ 7 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) - (0.00%) 7
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 3 (60.00%) 1 (20.00%) - (0.00%) 1 (20.00%) 5 (55.56%) 4 (44.44%) 9
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร 56 (93.33%) 1 (1.67%) - (0.00%) 3 (5.00%) 60 (100.00%) - (0.00%) 60
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 11 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (100.00%) - (0.00%) 11
รวม- 367 (91.52%) 10 (2.49%) 5 (1.25%) 19 (4.74%) 401 (95.93%) 17 (4.07%) 418
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 31 (91.18%) 1 (2.94%) 2 (5.88%) - (0.00%) 34 (100.00%) - (0.00%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 17 (85.00%) - (0.00%) 1 (5.00%) 2 (10.00%) 20 (95.24%) 1 (4.76%) 21
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ 17 (94.44%) - (0.00%) 1 (5.56%) - (0.00%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
รวม 65 (90.28%) 1 (1.39%) 4 (5.56%) 2 (2.78%) 72 (98.63%) 1 (1.37%) 73


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 127 (88.81%) 3 (2.10%) 11 (7.69%) 2 (1.40%) 143 (98.62%) 2 (1.38%) 145
2 คณะบริหารธุรกิจ 946 (80.17%) 27 (2.29%) 182 (15.42%) 25 (2.12%) 1180 (97.76%) 27 (2.24%) 1,207
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 200 (89.69%) 4 (1.79%) 11 (4.93%) 8 (3.59%) 223 (99.55%) 1 (0.45%) 224
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 281 (92.13%) 10 (3.28%) 12 (3.93%) 2 (0.66%) 305 (97.13%) 9 (2.87%) 314
5 คณะศิลปศาสตร์ 267 (92.39%) 4 (1.38%) 2 (0.69%) 16 (5.54%) 289 (97.64%) 7 (2.36%) 296
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 367 (91.52%) 10 (2.49%) 5 (1.25%) 19 (4.74%) 401 (95.93%) 17 (4.07%) 418
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 65 (90.28%) 1 (1.39%) 4 (5.56%) 2 (2.78%) 72 (98.63%) 1 (1.37%) 73
รวมทั้งหมด 2,253 (86.22%) 59 (2.26%) 227 (8.69%) 74 (2.83%) 2,613 (97.61%) 64 (2.39%) 2,677

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ