รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:04 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2
สาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
รวม- 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4
รวม 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5
2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (100.00%) 0 (0.00%) 4
รวมทั้งหมด 8 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ