รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:45 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 57 (77.03%) - (0.00%) 16 (21.62%) 1 (1.35%) 74 (100.00%) - (0.00%) 74
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 22 (95.65%) - (0.00%) 1 (4.35%) - (0.00%) 23 (100.00%) - (0.00%) 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 33 (70.21%) 1 (2.13%) 13 (27.66%) - (0.00%) 47 (95.92%) 2 (4.08%) 49
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (66.67%) 1 (33.33%) 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (83.33%) - (0.00%) 1 (16.67%) - (0.00%) 6 (85.71%) 1 (14.29%) 7
รวม- 119 (78.29%) 1 (0.66%) 31 (20.39%) 1 (0.66%) 152 (97.44%) 4 (2.56%) 156
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ 244 (85.02%) 6 (2.09%) 32 (11.15%) 5 (1.74%) 287 (98.97%) 3 (1.03%) 290
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 15 (55.56%) 2 (7.41%) 7 (25.93%) 3 (11.11%) 27 (87.10%) 4 (12.90%) 31
สาขาวิชาการตลาด 169 (83.25%) 3 (1.48%) 28 (13.79%) 3 (1.48%) 203 (97.13%) 6 (2.87%) 209
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) 131 (87.92%) 2 (1.34%) 14 (9.40%) 2 (1.34%) 149 (99.33%) 1 (0.67%) 150
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 22 (84.62%) 1 (3.85%) 3 (11.54%) - (0.00%) 26 (96.30%) 1 (3.70%) 27
สาขาวิชาการเงิน 67 (79.76%) 3 (3.57%) 12 (14.29%) 2 (2.38%) 84 (98.82%) 1 (1.18%) 85
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 34 (80.95%) 1 (2.38%) 5 (11.90%) 2 (4.76%) 42 (100.00%) - (0.00%) 42
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 5 (38.46%) 1 (7.69%) 6 (46.15%) 1 (7.69%) 13 (81.25%) 3 (18.75%) 16
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 116 (79.45%) 4 (2.74%) 22 (15.07%) 4 (2.74%) 146 (98.65%) 2 (1.35%) 148
สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ 8 (80.00%) - (0.00%) 2 (20.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) - (0.00%) 10
สาขาวิชาการบัญชี 92 (92.00%) 1 (1.00%) 7 (7.00%) - (0.00%) 100 (99.01%) 1 (0.99%) 101
รวม- 903 (83.07%) 24 (2.21%) 138 (12.70%) 22 (2.02%) 1087 (98.02%) 22 (1.98%) 1109
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 55 (83.33%) 3 (4.55%) 8 (12.12%) - (0.00%) 66 (98.51%) 1 (1.49%) 67
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28 (65.12%) 1 (2.33%) 14 (32.56%) - (0.00%) 43 (100.00%) - (0.00%) 43
สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4
สาขาวิชาเคมี 37 (90.24%) - (0.00%) 3 (7.32%) 1 (2.44%) 41 (100.00%) - (0.00%) 41
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 24 (63.16%) 1 (2.63%) 10 (26.32%) 3 (7.89%) 38 (100.00%) - (0.00%) 38
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 29 (78.38%) - (0.00%) 7 (18.92%) 1 (2.70%) 37 (94.87%) 2 (5.13%) 39
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 19 (67.86%) 1 (3.57%) 8 (28.57%) - (0.00%) 28 (100.00%) - (0.00%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 3 (30.00%) - (0.00%) 6 (60.00%) 1 (10.00%) 10 (100.00%) - (0.00%) 10
รวม- 199 (74.53%) 6 (2.25%) 56 (20.97%) 6 (2.25%) 267 (98.89%) 3 (1.11%) 270
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 7 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) - (0.00%) 7
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 83 (81.37%) 2 (1.96%) 16 (15.69%) 1 (0.98%) 102 (96.23%) 4 (3.77%) 106
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 42 (89.36%) - (0.00%) 5 (10.64%) - (0.00%) 47 (100.00%) - (0.00%) 47
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 26 (89.66%) - (0.00%) 3 (10.34%) - (0.00%) 29 (100.00%) - (0.00%) 29
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 62 (84.93%) - (0.00%) 11 (15.07%) - (0.00%) 73 (94.81%) 4 (5.19%) 77
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 7 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) - (0.00%) 7
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 17 (85.00%) - (0.00%) 3 (15.00%) - (0.00%) 20 (90.91%) 2 (9.09%) 22
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
รวม- 245 (85.66%) 2 (0.70%) 38 (13.29%) 1 (0.35%) 286 (96.62%) 10 (3.38%) 296
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 40 (65.57%) 2 (3.28%) 17 (27.87%) 2 (3.28%) 61 (100.00%) - (0.00%) 61
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 89 (91.75%) - (0.00%) 5 (5.15%) 3 (3.09%) 97 (100.00%) - (0.00%) 97
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 60 (89.55%) 2 (2.99%) 3 (4.48%) 2 (2.99%) 67 (100.00%) - (0.00%) 67
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 84 (83.17%) 3 (2.97%) 12 (11.88%) 2 (1.98%) 101 (98.06%) 2 (1.94%) 103
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 27 (75.00%) 2 (5.56%) 6 (16.67%) 1 (2.78%) 36 (100.00%) - (0.00%) 36
รวม- 300 (82.87%) 9 (2.49%) 43 (11.88%) 10 (2.76%) 362 (99.45%) 2 (0.55%) 364
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต 10 (76.92%) - (0.00%) 3 (23.08%) - (0.00%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 9 (69.23%) - (0.00%) 4 (30.77%) - (0.00%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 7 (63.64%) - (0.00%) 4 (36.36%) - (0.00%) 11 (100.00%) - (0.00%) 11
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 (68.33%) 2 (3.33%) 16 (26.67%) 1 (1.67%) 60 (100.00%) - (0.00%) 60
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 161 (73.18%) 2 (0.91%) 53 (24.09%) 4 (1.82%) 220 (97.35%) 6 (2.65%) 226
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า 13 (76.47%) - (0.00%) 3 (17.65%) 1 (5.88%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น 28 (68.29%) - (0.00%) 11 (26.83%) 2 (4.88%) 41 (100.00%) - (0.00%) 41
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 29 (64.44%) 1 (2.22%) 15 (33.33%) - (0.00%) 45 (100.00%) - (0.00%) 45
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (41.67%) - (0.00%) 7 (58.33%) - (0.00%) 12 (100.00%) - (0.00%) 12
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย 5 (62.50%) 1 (12.50%) 2 (25.00%) - (0.00%) 8 (100.00%) - (0.00%) 8
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร 52 (85.25%) 1 (1.64%) 7 (11.48%) 1 (1.64%) 61 (100.00%) - (0.00%) 61
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 18 (94.74%) - (0.00%) 1 (5.26%) - (0.00%) 19 (100.00%) - (0.00%) 19
รวม- 378 (72.69%) 7 (1.35%) 126 (24.23%) 9 (1.73%) 520 (98.86%) 6 (1.14%) 526
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 23 (92.00%) - (0.00%) 2 (8.00%) - (0.00%) 25 (96.15%) 1 (3.85%) 26
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 15 (88.24%) - (0.00%) 2 (11.76%) - (0.00%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ 8 (72.73%) - (0.00%) 2 (18.18%) 1 (9.09%) 11 (84.62%) 2 (15.38%) 13
รวม 46 (86.79%) - (0.00%) 6 (11.32%) 1 (1.89%) 53 (94.64%) 3 (5.36%) 56


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 119 (78.29%) 1 (0.66%) 31 (20.39%) 1 (0.66%) 152 (97.44%) 4 (2.56%) 156
2 คณะบริหารธุรกิจ 903 (83.07%) 24 (2.21%) 138 (12.70%) 22 (2.02%) 1087 (98.02%) 22 (1.98%) 1,109
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 199 (74.53%) 6 (2.25%) 56 (20.97%) 6 (2.25%) 267 (98.89%) 3 (1.11%) 270
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 245 (85.66%) 2 (0.70%) 38 (13.29%) 1 (0.35%) 286 (96.62%) 10 (3.38%) 296
5 คณะศิลปศาสตร์ 300 (82.87%) 9 (2.49%) 43 (11.88%) 10 (2.76%) 362 (99.45%) 2 (0.55%) 364
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 378 (72.69%) 7 (1.35%) 126 (24.23%) 9 (1.73%) 520 (98.86%) 6 (1.14%) 526
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 46 (86.79%) 0 (0.00%) 6 (11.32%) 1 (1.89%) 53 (94.64%) 3 (5.36%) 56
รวมทั้งหมด 2,190 (80.31%) 49 (1.80%) 438 (16.06%) 50 (1.83%) 2,727 (98.20%) 50 (1.80%) 2,777

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ