รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:46 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
รวม- 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
รวม- 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
รวม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0 (0.00%) 2
2 คณะบริหารธุรกิจ 3 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 0 (0.00%) 3
3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
รวมทั้งหมด 6 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 6 (100.00%) 0 (0.00%) 6

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ