รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14:34 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 9 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 9 (90.00%) 1 (10.00%) 10
รวม- 9 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 9 (90.00%) 1 (10.00%) 10
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
รวม- 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
รวม 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 9 (90.00%) 1 (10.00%) 10
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0 (0.00%) 2
3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 0 (0.00%) 3
รวมทั้งหมด 14 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 14 (93.33%) 1 (6.67%) 15

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ