รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:34 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างเทคโนโลยีบัณฑิต 7 (87.50%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (12.50%) 8 (88.89%) 1 (11.11%) 9
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 26 (89.66%) - (0.00%) 3 (10.34%) - (0.00%) 29 (100.00%) - (0.00%) 29
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 18 (90.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (10.00%) 20 (100.00%) - (0.00%) 20
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 25 (80.65%) 1 (3.23%) 5 (16.13%) - (0.00%) 31 (93.94%) 2 (6.06%) 33
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 6 (60.00%) - (0.00%) 4 (40.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) - (0.00%) 10
สาขาวิชาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 15 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (88.24%) 2 (11.76%) 17
รวม- 100 (86.21%) 1 (0.86%) 12 (10.34%) 3 (2.59%) 116 (95.87%) 5 (4.13%) 121
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ 162 (85.71%) 1 (0.53%) 23 (12.17%) 3 (1.59%) 189 (97.93%) 4 (2.07%) 193
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 13 (50.00%) - (0.00%) 10 (38.46%) 3 (11.54%) 26 (86.67%) 4 (13.33%) 30
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 176 (73.33%) 4 (1.67%) 53 (22.08%) 7 (2.92%) 240 (99.17%) 2 (0.83%) 242
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 26 (89.66%) - (0.00%) 3 (10.34%) - (0.00%) 29 (100.00%) - (0.00%) 29
สาขาวิชาการเงิน 36 (87.80%) 2 (4.88%) 3 (7.32%) - (0.00%) 41 (100.00%) - (0.00%) 41
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 31 (86.11%) 1 (2.78%) 3 (8.33%) 1 (2.78%) 36 (100.00%) - (0.00%) 36
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 7 (50.00%) - (0.00%) 7 (50.00%) - (0.00%) 14 (93.33%) 1 (6.67%) 15
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 70 (77.78%) 2 (2.22%) 14 (15.56%) 4 (4.44%) 90 (96.77%) 3 (3.23%) 93
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ 14 (77.78%) - (0.00%) 4 (22.22%) - (0.00%) 18 (85.71%) 3 (14.29%) 21
สาขาวิชาการบัญชี 209 (92.07%) - (0.00%) 16 (7.05%) 2 (0.88%) 227 (98.27%) 4 (1.73%) 231
รวม- 744 (81.76%) 10 (1.10%) 136 (14.95%) 20 (2.20%) 910 (97.74%) 21 (2.26%) 931
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 35 (77.78%) - (0.00%) 7 (15.56%) 3 (6.67%) 45 (100.00%) - (0.00%) 45
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 56 (86.15%) 2 (3.08%) 6 (9.23%) 1 (1.54%) 65 (98.48%) 1 (1.52%) 66
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 23 (85.19%) 1 (3.70%) 3 (11.11%) - (0.00%) 27 (90.00%) 3 (10.00%) 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 36 (64.29%) - (0.00%) 19 (33.93%) 1 (1.79%) 56 (96.55%) 2 (3.45%) 58
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 37 (77.08%) 1 (2.08%) 10 (20.83%) - (0.00%) 48 (100.00%) - (0.00%) 48
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 22 (95.65%) - (0.00%) 1 (4.35%) - (0.00%) 23 (100.00%) - (0.00%) 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 52 (91.23%) - (0.00%) 4 (7.02%) 1 (1.75%) 57 (100.00%) - (0.00%) 57
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 17 (89.47%) - (0.00%) 2 (10.53%) - (0.00%) 19 (95.00%) 1 (5.00%) 20
รวม- 278 (81.76%) 4 (1.18%) 52 (15.29%) 6 (1.76%) 340 (97.98%) 7 (2.02%) 347
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 28 (93.33%) - (0.00%) 1 (3.33%) 1 (3.33%) 30 (100.00%) - (0.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 62 (91.18%) 2 (2.94%) 3 (4.41%) 1 (1.47%) 68 (98.55%) 1 (1.45%) 69
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 16 (94.12%) - (0.00%) 1 (5.88%) - (0.00%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 22 (78.57%) - (0.00%) 6 (21.43%) - (0.00%) 28 (93.33%) 2 (6.67%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 25 (83.33%) - (0.00%) 3 (10.00%) 2 (6.67%) 30 (96.77%) 1 (3.23%) 31
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 57 (78.08%) 1 (1.37%) 14 (19.18%) 1 (1.37%) 73 (97.33%) 2 (2.67%) 75
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 74 (91.36%) 1 (1.23%) 6 (7.41%) - (0.00%) 81 (100.00%) - (0.00%) 81
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18 (94.74%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (5.26%) 19 (100.00%) - (0.00%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 13 (92.86%) - (0.00%) 1 (7.14%) - (0.00%) 14 (93.33%) 1 (6.67%) 15
รวม- 315 (87.50%) 4 (1.11%) 35 (9.72%) 6 (1.67%) 360 (98.09%) 7 (1.91%) 367
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 54 (75.00%) 2 (2.78%) 13 (18.06%) 3 (4.17%) 72 (100.00%) - (0.00%) 72
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 131 (94.93%) - (0.00%) 5 (3.62%) 2 (1.45%) 138 (98.57%) 2 (1.43%) 140
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 58 (96.67%) 1 (1.67%) - (0.00%) 1 (1.67%) 60 (100.00%) - (0.00%) 60
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 69 (83.13%) 2 (2.41%) 8 (9.64%) 4 (4.82%) 83 (97.65%) 2 (2.35%) 85
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 41 (95.35%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (4.65%) 43 (100.00%) - (0.00%) 43
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 44 (93.62%) - (0.00%) 1 (2.13%) 2 (4.26%) 47 (97.92%) 1 (2.08%) 48
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 (83.33%) - (0.00%) 1 (8.33%) 1 (8.33%) 12 (92.31%) 1 (7.69%) 13
รวม- 407 (89.45%) 5 (1.10%) 28 (6.15%) 15 (3.30%) 455 (98.70%) 6 (1.30%) 461
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 (50.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (50.00%) 4 (50.00%) 4 (50.00%) 8
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 19 (95.00%) - (0.00%) 1 (5.00%) - (0.00%) 20 (100.00%) - (0.00%) 20
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 53 (73.61%) 1 (1.39%) 15 (20.83%) 3 (4.17%) 72 (80.00%) 18 (20.00%) 90
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 33 (84.62%) - (0.00%) 5 (12.82%) 1 (2.56%) 39 (79.59%) 10 (20.41%) 49
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 158 (79.40%) 2 (1.01%) 32 (16.08%) 7 (3.52%) 199 (79.92%) 50 (20.08%) 249
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต 3 (60.00%) - (0.00%) 2 (40.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 17 (73.91%) - (0.00%) 6 (26.09%) - (0.00%) 23 (69.70%) 10 (30.30%) 33
สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า 25 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 37 (84.09%) - (0.00%) 7 (15.91%) - (0.00%) 44 (88.00%) 6 (12.00%) 50
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 12 (70.59%) - (0.00%) 5 (29.41%) - (0.00%) 17 (77.27%) 5 (22.73%) 22
รวม- 361 (80.22%) 3 (0.67%) 73 (16.22%) 13 (2.89%) 450 (81.23%) 104 (18.77%) 554
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 14 (93.33%) - (0.00%) 1 (6.67%) - (0.00%) 15 (100.00%) - (0.00%) 15
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 13 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ 6 (54.55%) - (0.00%) 5 (45.45%) - (0.00%) 11 (100.00%) - (0.00%) 11
รวม 33 (84.62%) - (0.00%) 6 (15.38%) - (0.00%) 39 (100.00%) - (0.00%) 39


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 100 (86.21%) 1 (0.86%) 12 (10.34%) 3 (2.59%) 116 (95.87%) 5 (4.13%) 121
2 คณะบริหารธุรกิจ 744 (81.76%) 10 (1.10%) 136 (14.95%) 20 (2.20%) 910 (97.74%) 21 (2.26%) 931
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 278 (81.76%) 4 (1.18%) 52 (15.29%) 6 (1.76%) 340 (97.98%) 7 (2.02%) 347
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 315 (87.50%) 4 (1.11%) 35 (9.72%) 6 (1.67%) 360 (98.09%) 7 (1.91%) 367
5 คณะศิลปศาสตร์ 407 (89.45%) 5 (1.10%) 28 (6.15%) 15 (3.30%) 455 (98.70%) 6 (1.30%) 461
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 361 (80.22%) 3 (0.67%) 73 (16.22%) 13 (2.89%) 450 (81.23%) 104 (18.77%) 554
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 33 (84.62%) 0 (0.00%) 6 (15.38%) 0 (0.00%) 39 (100.00%) 0 (0.00%) 39
รวมทั้งหมด 2,238 (83.82%) 27 (1.01%) 342 (12.81%) 63 (2.36%) 2,670 (94.68%) 150 (5.32%) 2,820

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ