รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:35 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
รวม- 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5
รวม 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 4 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (80.00%) 1 (20.00%) 5
รวมทั้งหมด 5 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 5 (83.33%) 1 (16.67%) 6

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ