รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:19 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างเทคโนโลยีบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 25 (78.13%) - (0.00%) 7 (21.88%) - (0.00%) 32 (96.97%) 1 (3.03%) 33
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 20 (86.96%) - (0.00%) 3 (13.04%) - (0.00%) 23 (95.83%) 1 (4.17%) 24
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 29 (96.67%) 1 (3.33%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) - (0.00%) 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 56 (82.35%) - (0.00%) 12 (17.65%) - (0.00%) 68 (98.55%) 1 (1.45%) 69
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 10 (52.63%) - (0.00%) 8 (42.11%) 1 (5.26%) 19 (95.00%) 1 (5.00%) 20
รวม- 141 (81.50%) 1 (0.58%) 30 (17.34%) 1 (0.58%) 173 (97.74%) 4 (2.26%) 177
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต 226 (81.88%) 4 (1.45%) 41 (14.86%) 5 (1.81%) 276 (98.92%) 3 (1.08%) 279
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 9 (81.82%) 1 (9.09%) - (0.00%) 1 (9.09%) 11 (84.62%) 2 (15.38%) 13
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 147 (80.33%) - (0.00%) 34 (18.58%) 2 (1.09%) 183 (98.39%) 3 (1.61%) 186
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารธุรกิจบัณฑิต 17 (89.47%) - (0.00%) 2 (10.53%) - (0.00%) 19 (100.00%) - (0.00%) 19
สาขาวิชาการเงินบริหารธุรกิจบัณฑิต 40 (78.43%) - (0.00%) 10 (19.61%) 1 (1.96%) 51 (98.08%) 1 (1.92%) 52
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 16 (66.67%) - (0.00%) 8 (33.33%) - (0.00%) 24 (100.00%) - (0.00%) 24
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 3 (30.00%) 1 (10.00%) 5 (50.00%) 1 (10.00%) 10 (100.00%) - (0.00%) 10
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 82 (87.23%) 1 (1.06%) 11 (11.70%) - (0.00%) 94 (98.95%) 1 (1.05%) 95
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 (85.71%) - (0.00%) 1 (14.29%) - (0.00%) 7 (100.00%) - (0.00%) 7
สาขาวิชาการบัญชี 193 (92.34%) 2 (0.96%) 11 (5.26%) 3 (1.44%) 209 (98.12%) 4 (1.88%) 213
รวม- 742 (83.65%) 9 (1.01%) 123 (13.87%) 13 (1.47%) 887 (98.45%) 14 (1.55%) 901
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 45 (93.75%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (6.25%) 48 (100.00%) - (0.00%) 48
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 19 (67.86%) 2 (7.14%) 6 (21.43%) 1 (3.57%) 28 (100.00%) - (0.00%) 28
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 34 (80.95%) - (0.00%) 5 (11.90%) 3 (7.14%) 42 (93.33%) 3 (6.67%) 45
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 24 (85.71%) 2 (7.14%) 1 (3.57%) 1 (3.57%) 28 (96.55%) 1 (3.45%) 29
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 23 (95.83%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (4.17%) 24 (100.00%) - (0.00%) 24
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 21 (95.45%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (4.55%) 22 (95.65%) 1 (4.35%) 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 29 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 29 (96.67%) 1 (3.33%) 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนเทคโนโลยีบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 23 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 23 (100.00%) - (0.00%) 23
รวม- 219 (89.39%) 4 (1.63%) 12 (4.90%) 10 (4.08%) 245 (97.61%) 6 (2.39%) 251
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 30 (90.91%) - (0.00%) 1 (3.03%) 2 (6.06%) 33 (100.00%) - (0.00%) 33
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 74 (80.43%) 1 (1.09%) 17 (18.48%) - (0.00%) 92 (100.00%) - (0.00%) 92
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 44 (74.58%) - (0.00%) 14 (23.73%) 1 (1.69%) 59 (95.16%) 3 (4.84%) 62
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 27 (81.82%) 1 (3.03%) 5 (15.15%) - (0.00%) 33 (100.00%) - (0.00%) 33
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 56 (88.89%) 1 (1.59%) 6 (9.52%) - (0.00%) 63 (100.00%) - (0.00%) 63
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 74 (87.06%) 1 (1.18%) 9 (10.59%) 1 (1.18%) 85 (97.70%) 2 (2.30%) 87
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 34 (89.47%) - (0.00%) 4 (10.53%) - (0.00%) 38 (100.00%) - (0.00%) 38
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 16 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 16 (94.12%) 1 (5.88%) 17
รวม- 355 (84.73%) 4 (0.95%) 56 (13.37%) 4 (0.95%) 419 (98.59%) 6 (1.41%) 425
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 58 (95.08%) 2 (3.28%) - (0.00%) 1 (1.64%) 61 (98.39%) 1 (1.61%) 62
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 103 (75.18%) 2 (1.46%) 26 (18.98%) 6 (4.38%) 137 (100.00%) - (0.00%) 137
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 54 (91.53%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (8.47%) 59 (100.00%) - (0.00%) 59
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 62 (77.50%) 1 (1.25%) 13 (16.25%) 4 (5.00%) 80 (98.77%) 1 (1.23%) 81
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 35 (97.22%) - (0.00%) 1 (2.78%) - (0.00%) 36 (100.00%) - (0.00%) 36
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 31 (91.18%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (8.82%) 34 (100.00%) - (0.00%) 34
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 15 (75.00%) - (0.00%) 4 (20.00%) 1 (5.00%) 20 (90.91%) 2 (9.09%) 22
รวม- 358 (83.84%) 5 (1.17%) 44 (10.30%) 20 (4.68%) 427 (99.07%) 4 (0.93%) 431
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 29 (61.70%) - (0.00%) 17 (36.17%) 1 (2.13%) 47 (100.00%) - (0.00%) 47
สาขาวิชาธุรกิจอาหารคหกรรมศาสตรบัณฑิต 59 (79.73%) 1 (1.35%) 9 (12.16%) 5 (6.76%) 74 (98.67%) 1 (1.33%) 75
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 27 (81.82%) - (0.00%) 6 (18.18%) - (0.00%) 33 (94.29%) 2 (5.71%) 35
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคหกรรมศาสตรบัณฑิต 150 (61.73%) 1 (0.41%) 83 (34.16%) 9 (3.70%) 243 (94.19%) 15 (5.81%) 258
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้าคหกรรมศาสตรบัณฑิต 15 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (100.00%) - (0.00%) 15
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 35 (72.92%) - (0.00%) 10 (20.83%) 3 (6.25%) 48 (96.00%) 2 (4.00%) 50
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 18 (72.00%) - (0.00%) 6 (24.00%) 1 (4.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 17 (80.95%) - (0.00%) 4 (19.05%) - (0.00%) 21 (100.00%) - (0.00%) 21
รวม- 352 (69.29%) 2 (0.39%) 135 (26.57%) 19 (3.74%) 508 (95.85%) 22 (4.15%) 530
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (83.33%) - (0.00%) 1 (16.67%) - (0.00%) 6 (100.00%) - (0.00%) 6
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 14 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 14 (87.50%) 2 (12.50%) 16
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอเทคโนโลยีบัณฑิต 3 (60.00%) - (0.00%) 2 (40.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 17 (62.96%) - (0.00%) 9 (33.33%) 1 (3.70%) 27 (100.00%) - (0.00%) 27
รวม 39 (75.00%) - (0.00%) 12 (23.08%) 1 (1.92%) 52 (96.30%) 2 (3.70%) 54


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 141 (81.50%) 1 (0.58%) 30 (17.34%) 1 (0.58%) 173 (97.74%) 4 (2.26%) 177
2 คณะบริหารธุรกิจ 742 (83.65%) 9 (1.01%) 123 (13.87%) 13 (1.47%) 887 (98.45%) 14 (1.55%) 901
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 219 (89.39%) 4 (1.63%) 12 (4.90%) 10 (4.08%) 245 (97.61%) 6 (2.39%) 251
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 355 (84.73%) 4 (0.95%) 56 (13.37%) 4 (0.95%) 419 (98.59%) 6 (1.41%) 425
5 คณะศิลปศาสตร์ 358 (83.84%) 5 (1.17%) 44 (10.30%) 20 (4.68%) 427 (99.07%) 4 (0.93%) 431
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 352 (69.29%) 2 (0.39%) 135 (26.57%) 19 (3.74%) 508 (95.85%) 22 (4.15%) 530
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 39 (75.00%) 0 (0.00%) 12 (23.08%) 1 (1.92%) 52 (96.30%) 2 (3.70%) 54
รวมทั้งหมด 2,206 (81.37%) 25 (0.92%) 412 (15.20%) 68 (2.51%) 2,711 (97.91%) 58 (2.09%) 2,769

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ