รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:20 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4
รวม- 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (42.86%) 4 (57.14%) 7
รวม 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (42.86%) 4 (57.14%) 7


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 4 (100.00%) 0 (0.00%) 4
2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (42.86%) 4 (57.14%) 7
รวมทั้งหมด 7 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (63.64%) 4 (36.36%) 11

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ