รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:06 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างเทคโนโลยีบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 4 (80.00%) - (0.00%) 1 (20.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 14 (82.35%) 1 (5.88%) 2 (11.76%) - (0.00%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 25 (78.13%) 2 (6.25%) 3 (9.38%) 2 (6.25%) 32 (100.00%) - (0.00%) 32
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 6 (85.71%) - (0.00%) 1 (14.29%) - (0.00%) 7 (100.00%) - (0.00%) 7
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 3 (75.00%) - (0.00%) 1 (25.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 10 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) - (0.00%) 10
รวม- 64 (83.12%) 3 (3.90%) 8 (10.39%) 2 (2.60%) 77 (100.00%) - (0.00%) 77
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต 233 (89.62%) 1 (0.38%) 25 (9.62%) 1 (0.38%) 260 (94.20%) 16 (5.80%) 276
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 29 (85.29%) 2 (5.88%) 2 (5.88%) 1 (2.94%) 34 (94.44%) 2 (5.56%) 36
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 111 (89.52%) 2 (1.61%) 11 (8.87%) - (0.00%) 124 (95.38%) 6 (4.62%) 130
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 12 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 12 (92.31%) 1 (7.69%) 13
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารธุรกิจบัณฑิต 19 (95.00%) 1 (5.00%) - (0.00%) - (0.00%) 20 (100.00%) - (0.00%) 20
สาขาวิชาการเงินบริหารธุรกิจบัณฑิต 50 (83.33%) 1 (1.67%) 6 (10.00%) 3 (5.00%) 60 (100.00%) - (0.00%) 60
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 19 (95.00%) 1 (5.00%) - (0.00%) - (0.00%) 20 (100.00%) - (0.00%) 20
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 25 (78.13%) 1 (3.13%) 5 (15.63%) 1 (3.13%) 32 (91.43%) 3 (8.57%) 35
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 8 (72.73%) 1 (9.09%) - (0.00%) 2 (18.18%) 11 (84.62%) 2 (15.38%) 13
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 52 (78.79%) 1 (1.52%) 13 (19.70%) - (0.00%) 66 (98.51%) 1 (1.49%) 67
สาขาวิชาCOMPUTER ENGINEERING MANAGEMENT 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 (57.14%) 1 (14.29%) - (0.00%) 2 (28.57%) 7 (87.50%) 1 (12.50%) 8
สาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจบัณฑิต 192 (94.58%) - (0.00%) 11 (5.42%) - (0.00%) 203 (98.54%) 3 (1.46%) 206
รวม- 755 (88.82%) 12 (1.41%) 73 (8.59%) 10 (1.18%) 850 (96.05%) 35 (3.95%) 885
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 39 (97.50%) 1 (2.50%) - (0.00%) - (0.00%) 40 (100.00%) - (0.00%) 40
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 24 (82.76%) - (0.00%) 4 (13.79%) 1 (3.45%) 29 (93.55%) 2 (6.45%) 31
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 26 (92.86%) - (0.00%) 2 (7.14%) - (0.00%) 28 (100.00%) - (0.00%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เทคโนโลยีบัณฑิต 33 (91.67%) 1 (2.78%) 2 (5.56%) - (0.00%) 36 (92.31%) 3 (7.69%) 39
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 18 (94.74%) - (0.00%) 1 (5.26%) - (0.00%) 19 (100.00%) - (0.00%) 19
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 30 (93.75%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (6.25%) 32 (100.00%) - (0.00%) 32
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) - (0.00%) 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 22 (91.67%) 1 (4.17%) - (0.00%) 1 (4.17%) 24 (100.00%) - (0.00%) 24
รวม- 195 (92.42%) 3 (1.42%) 9 (4.27%) 4 (1.90%) 211 (97.69%) 5 (2.31%) 216
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 16 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 16 (100.00%) - (0.00%) 16
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 52 (81.25%) 1 (1.56%) 11 (17.19%) - (0.00%) 64 (95.52%) 3 (4.48%) 67
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 23 (71.88%) - (0.00%) 6 (18.75%) 3 (9.38%) 32 (96.97%) 1 (3.03%) 33
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (91.67%) 1 (8.33%) - (0.00%) - (0.00%) 12 (92.31%) 1 (7.69%) 13
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 60 (88.24%) - (0.00%) 8 (11.76%) - (0.00%) 68 (91.89%) 6 (8.11%) 74
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 49 (94.23%) - (0.00%) 1 (1.92%) 2 (3.85%) 52 (98.11%) 1 (1.89%) 53
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 16 (84.21%) - (0.00%) 3 (15.79%) - (0.00%) 19 (95.00%) 1 (5.00%) 20
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลังวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
รวม- 228 (86.36%) 2 (0.76%) 29 (10.98%) 5 (1.89%) 264 (95.31%) 13 (4.69%) 277
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 59 (92.19%) 2 (3.13%) 2 (3.13%) 1 (1.56%) 64 (100.00%) - (0.00%) 64
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 78 (88.64%) - (0.00%) 3 (3.41%) 7 (7.95%) 88 (100.00%) - (0.00%) 88
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 50 (87.72%) 1 (1.75%) 4 (7.02%) 2 (3.51%) 57 (100.00%) - (0.00%) 57
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 79 (90.80%) 3 (3.45%) 5 (5.75%) - (0.00%) 87 (98.86%) 1 (1.14%) 88
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 24 (96.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (4.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 20 (90.91%) - (0.00%) 1 (4.55%) 1 (4.55%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 17 (73.91%) - (0.00%) 5 (21.74%) 1 (4.35%) 23 (92.00%) 2 (8.00%) 25
รวม- 327 (89.34%) 6 (1.64%) 20 (5.46%) 13 (3.55%) 366 (99.19%) 3 (0.81%) 369
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต 60 (82.19%) - (0.00%) 12 (16.44%) 1 (1.37%) 73 (100.00%) - (0.00%) 73
สาขาวิชาธุรกิจอาหารคหกรรมศาสตรบัณฑิต 31 (70.45%) 2 (4.55%) 11 (25.00%) - (0.00%) 44 (97.78%) 1 (2.22%) 45
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 34 (87.18%) 1 (2.56%) 2 (5.13%) 2 (5.13%) 39 (100.00%) - (0.00%) 39
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคหกรรมศาสตรบัณฑิต 130 (68.78%) - (0.00%) 58 (30.69%) 1 (0.53%) 189 (98.44%) 3 (1.56%) 192
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 34 (94.44%) 1 (2.78%) - (0.00%) 1 (2.78%) 36 (100.00%) - (0.00%) 36
สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้าคหกรรมศาสตรบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 37 (90.24%) 2 (4.88%) 1 (2.44%) 1 (2.44%) 41 (100.00%) - (0.00%) 41
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 31 (77.50%) - (0.00%) 6 (15.00%) 3 (7.50%) 40 (97.56%) 1 (2.44%) 41
รวม- 359 (77.37%) 6 (1.29%) 90 (19.40%) 9 (1.94%) 464 (98.93%) 5 (1.07%) 469
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (100.00%) - (0.00%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 18 (85.71%) 1 (4.76%) - (0.00%) 2 (9.52%) 21 (100.00%) - (0.00%) 21
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 29 (82.86%) 1 (2.86%) 5 (14.29%) - (0.00%) 35 (94.59%) 2 (5.41%) 37
รวม 58 (86.57%) 2 (2.99%) 5 (7.46%) 2 (2.99%) 67 (97.10%) 2 (2.90%) 69


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 (83.12%) 3 (3.90%) 8 (10.39%) 2 (2.60%) 77 (100.00%) 0 (0.00%) 77
2 คณะบริหารธุรกิจ 755 (88.82%) 12 (1.41%) 73 (8.59%) 10 (1.18%) 850 (96.05%) 35 (3.95%) 885
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 195 (92.42%) 3 (1.42%) 9 (4.27%) 4 (1.90%) 211 (97.69%) 5 (2.31%) 216
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 228 (86.36%) 2 (0.76%) 29 (10.98%) 5 (1.89%) 264 (95.31%) 13 (4.69%) 277
5 คณะศิลปศาสตร์ 327 (89.34%) 6 (1.64%) 20 (5.46%) 13 (3.55%) 366 (99.19%) 3 (0.81%) 369
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 359 (77.37%) 6 (1.29%) 90 (19.40%) 9 (1.94%) 464 (98.93%) 5 (1.07%) 469
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 58 (86.57%) 2 (2.99%) 5 (7.46%) 2 (2.99%) 67 (97.10%) 2 (2.90%) 69
รวมทั้งหมด 1,986 (86.39%) 34 (1.48%) 234 (10.18%) 45 (1.96%) 2,299 (97.33%) 63 (2.67%) 2,362

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ