รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 06:27 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2
รวม- 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) 7
รวม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) 7


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (50.00%) 1 (50.00%) 2
2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 7 (100.00%) 7
รวมทั้งหมด 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (11.11%) 8 (88.89%) 9

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ