รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:51 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างเทคโนโลยีบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 42 (79.25%) 1 (1.89%) 5 (9.43%) 5 (9.43%) 53 (100.00%) - (0.00%) 53
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 10 (83.33%) - (0.00%) 2 (16.67%) - (0.00%) 12 (75.00%) 4 (25.00%) 16
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
รวม- 66 (83.54%) 1 (1.27%) 7 (8.86%) 5 (6.33%) 79 (95.18%) 4 (4.82%) 83
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต 167 (85.64%) 1 (0.51%) 25 (12.82%) 2 (1.03%) 195 (98.48%) 3 (1.52%) 198
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 129 (78.18%) 2 (1.21%) 29 (17.58%) 5 (3.03%) 165 (100.00%) - (0.00%) 165
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารธุรกิจบัณฑิต 14 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 14 (93.33%) 1 (6.67%) 15
สาขาวิชาการเงินบริหารธุรกิจบัณฑิต 52 (91.23%) - (0.00%) 5 (8.77%) - (0.00%) 57 (100.00%) - (0.00%) 57
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 26 (86.67%) - (0.00%) 4 (13.33%) - (0.00%) 30 (100.00%) - (0.00%) 30
สาขาวิชาระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจบัณฑิต 6 (66.67%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (33.33%) 9 (100.00%) - (0.00%) 9
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 36 (73.47%) 1 (2.04%) 1 (2.04%) 11 (22.45%) 49 (100.00%) - (0.00%) 49
สาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจบัณฑิต 169 (94.94%) - (0.00%) 6 (3.37%) 3 (1.69%) 178 (98.89%) 2 (1.11%) 180
รวม- 599 (85.94%) 4 (0.57%) 70 (10.04%) 24 (3.44%) 697 (99.15%) 6 (0.85%) 703
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 31 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 31 (96.88%) 1 (3.13%) 32
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 61 (98.39%) - (0.00%) 1 (1.61%) - (0.00%) 62 (98.41%) 1 (1.59%) 63
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 48 (96.00%) 1 (2.00%) 1 (2.00%) - (0.00%) 50 (100.00%) - (0.00%) 50
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เทคโนโลยีบัณฑิต 12 (80.00%) 2 (13.33%) 1 (6.67%) - (0.00%) 15 (93.75%) 1 (6.25%) 16
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 17 (94.44%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (5.56%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 39 (86.67%) 2 (4.44%) 3 (6.67%) 1 (2.22%) 45 (97.83%) 1 (2.17%) 46
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 13 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 23 (88.46%) 1 (3.85%) 1 (3.85%) 1 (3.85%) 26 (96.30%) 1 (3.70%) 27
รวม- 244 (93.85%) 6 (2.31%) 7 (2.69%) 3 (1.15%) 260 (98.11%) 5 (1.89%) 265
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 21 (87.50%) 1 (4.17%) 1 (4.17%) 1 (4.17%) 24 (100.00%) - (0.00%) 24
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 30 (76.92%) - (0.00%) 9 (23.08%) - (0.00%) 39 (90.70%) 4 (9.30%) 43
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 21 (65.63%) 3 (9.38%) 8 (25.00%) - (0.00%) 32 (96.97%) 1 (3.03%) 33
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (73.33%) - (0.00%) 4 (26.67%) - (0.00%) 15 (100.00%) - (0.00%) 15
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 19 (90.48%) - (0.00%) 1 (4.76%) 1 (4.76%) 21 (100.00%) - (0.00%) 21
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 43 (87.76%) 1 (2.04%) 4 (8.16%) 1 (2.04%) 49 (90.74%) 5 (9.26%) 54
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 34 (87.18%) - (0.00%) 5 (12.82%) - (0.00%) 39 (95.12%) 2 (4.88%) 41
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 21 (84.00%) 1 (4.00%) 3 (12.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
รวม- 200 (81.97%) 6 (2.46%) 35 (14.34%) 3 (1.23%) 244 (95.31%) 12 (4.69%) 256
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 72 (94.74%) 2 (2.63%) 1 (1.32%) 1 (1.32%) 76 (100.00%) - (0.00%) 76
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 85 (75.22%) 2 (1.77%) 15 (13.27%) 11 (9.73%) 113 (100.00%) - (0.00%) 113
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 54 (94.74%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (5.26%) 57 (100.00%) - (0.00%) 57
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 88 (80.00%) 2 (1.82%) 18 (16.36%) 2 (1.82%) 110 (99.10%) 1 (0.90%) 111
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 27 (93.10%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (6.90%) 29 (100.00%) - (0.00%) 29
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 39 (92.86%) 3 (7.14%) - (0.00%) - (0.00%) 42 (100.00%) - (0.00%) 42
รวม- 365 (85.48%) 9 (2.11%) 34 (7.96%) 19 (4.45%) 427 (99.77%) 1 (0.23%) 428
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

วิทยาลัยนานาชาติ

 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 25 (71.43%) 1 (2.86%) 3 (8.57%) 6 (17.14%) 35 (97.22%) 1 (2.78%) 36
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 18 (94.74%) - (0.00%) 1 (5.26%) - (0.00%) 19 (95.00%) 1 (5.00%) 20
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 (80.00%) - (0.00%) 1 (20.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิต 10 (76.92%) 1 (7.69%) - (0.00%) 2 (15.38%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 26 (89.66%) - (0.00%) 3 (10.34%) - (0.00%) 29 (100.00%) - (0.00%) 29
รวม- 83 (82.18%) 2 (1.98%) 8 (7.92%) 8 (7.92%) 101 (98.06%) 2 (1.94%) 103
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาคหกรรมศาสตรบัณฑิต 89 (88.12%) 1 (0.99%) 7 (6.93%) 4 (3.96%) 101 (98.06%) 2 (1.94%) 103
สาขาวิชาธุรกิจอาหารคหกรรมศาสตรบัณฑิต 69 (81.18%) 1 (1.18%) 15 (17.65%) - (0.00%) 85 (98.84%) 1 (1.16%) 86
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 27 (90.00%) - (0.00%) 3 (10.00%) - (0.00%) 30 (96.77%) 1 (3.23%) 31
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคหกรรมศาสตรบัณฑิต 144 (74.23%) - (0.00%) 44 (22.68%) 6 (3.09%) 194 (89.40%) 23 (10.60%) 217
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 42 (95.45%) 1 (2.27%) 1 (2.27%) - (0.00%) 44 (100.00%) - (0.00%) 44
สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้าคหกรรมศาสตรบัณฑิต 35 (81.40%) - (0.00%) 8 (18.60%) - (0.00%) 43 (100.00%) - (0.00%) 43
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 38 (95.00%) 1 (2.50%) - (0.00%) 1 (2.50%) 40 (100.00%) - (0.00%) 40
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 39 (88.64%) 1 (2.27%) 4 (9.09%) - (0.00%) 44 (100.00%) - (0.00%) 44
รวม- 483 (83.13%) 5 (0.86%) 82 (14.11%) 11 (1.89%) 581 (95.56%) 27 (4.44%) 608
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 14 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 14 (100.00%) - (0.00%) 14
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 31 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 31 (96.88%) 1 (3.13%) 32
รวม 50 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 50 (98.04%) 1 (1.96%) 51


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 66 (83.54%) 1 (1.27%) 7 (8.86%) 5 (6.33%) 79 (95.18%) 4 (4.82%) 83
2 คณะบริหารธุรกิจ 599 (85.94%) 4 (0.57%) 70 (10.04%) 24 (3.44%) 697 (99.15%) 6 (0.85%) 703
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 244 (93.85%) 6 (2.31%) 7 (2.69%) 3 (1.15%) 260 (98.11%) 5 (1.89%) 265
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200 (81.97%) 6 (2.46%) 35 (14.34%) 3 (1.23%) 244 (95.31%) 12 (4.69%) 256
5 คณะศิลปศาสตร์ 365 (85.48%) 9 (2.11%) 34 (7.96%) 19 (4.45%) 427 (99.77%) 1 (0.23%) 428
6 วิทยาลัยนานาชาติ 83 (82.18%) 2 (1.98%) 8 (7.92%) 8 (7.92%) 101 (98.06%) 2 (1.94%) 103
7 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 483 (83.13%) 5 (0.86%) 82 (14.11%) 11 (1.89%) 581 (95.56%) 27 (4.44%) 608
8 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 50 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 50 (98.04%) 1 (1.96%) 51
รวมทั้งหมด 2,090 (85.69%) 33 (1.35%) 243 (9.96%) 73 (2.99%) 2,439 (97.68%) 58 (2.32%) 2,497

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ