รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:52 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
รวม- 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) 3
รวม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) 3


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะบริหารธุรกิจ 2 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (100.00%) 0 (0.00%) 2
2 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (100.00%) 3
รวมทั้งหมด 2 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (40.00%) 3 (60.00%) 5

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ