รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:35 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 19 (90.48%) - (0.00%) 2 (9.52%) - (0.00%) 21 (87.50%) 3 (12.50%) 24
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) - (0.00%) 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 18 (90.00%) 1 (5.00%) 1 (5.00%) - (0.00%) 20 (83.33%) 4 (16.67%) 24
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8 (80.00%) - (0.00%) 2 (20.00%) - (0.00%) 10 (83.33%) 2 (16.67%) 12
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
รวม- 49 (89.09%) 1 (1.82%) 5 (9.09%) - (0.00%) 55 (84.62%) 10 (15.38%) 65
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต 137 (67.16%) 2 (0.98%) 64 (31.37%) 1 (0.49%) 204 (86.44%) 32 (13.56%) 236
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 30 (78.95%) - (0.00%) 8 (21.05%) - (0.00%) 38 (80.85%) 9 (19.15%) 47
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 138 (88.46%) - (0.00%) 18 (11.54%) - (0.00%) 156 (96.30%) 6 (3.70%) 162
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ)บัญชีบัณฑิต 7 (77.78%) - (0.00%) 2 (22.22%) - (0.00%) 9 (90.00%) 1 (10.00%) 10
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารธุรกิจบัณฑิต 33 (91.67%) - (0.00%) 3 (8.33%) - (0.00%) 36 (100.00%) - (0.00%) 36
สาขาวิชาการเงินบริหารธุรกิจบัณฑิต 43 (75.44%) - (0.00%) 14 (24.56%) - (0.00%) 57 (100.00%) - (0.00%) 57
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 24 (96.00%) - (0.00%) 1 (4.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจเทคโนโลยีบัณฑิต 5 (83.33%) - (0.00%) 1 (16.67%) - (0.00%) 6 (100.00%) - (0.00%) 6
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 (80.00%) - (0.00%) 1 (20.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) - (0.00%) 5
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 51 (73.91%) - (0.00%) 18 (26.09%) - (0.00%) 69 (84.15%) 13 (15.85%) 82
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิต 11 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (100.00%) - (0.00%) 11
สาขาวิชาการบัญชีบัญชีบัณฑิต 120 (86.96%) - (0.00%) 18 (13.04%) - (0.00%) 138 (96.50%) 5 (3.50%) 143
รวม- 603 (79.97%) 2 (0.27%) 148 (19.63%) 1 (0.13%) 754 (91.95%) 66 (8.05%) 820
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 40 (95.24%) 2 (4.76%) - (0.00%) - (0.00%) 42 (97.67%) 1 (2.33%) 43
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 29 (63.04%) 1 (2.17%) 16 (34.78%) - (0.00%) 46 (93.88%) 3 (6.12%) 49
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 32 (69.57%) 1 (2.17%) 13 (28.26%) - (0.00%) 46 (100.00%) - (0.00%) 46
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เทคโนโลยีบัณฑิต 33 (86.84%) - (0.00%) 5 (13.16%) - (0.00%) 38 (100.00%) - (0.00%) 38
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 11 (91.67%) - (0.00%) 1 (8.33%) - (0.00%) 12 (100.00%) - (0.00%) 12
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 38 (92.68%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (7.32%) 41 (97.62%) 1 (2.38%) 42
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตรบัณฑิต 6 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 6 (100.00%) - (0.00%) 6
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 18 (81.82%) - (0.00%) 4 (18.18%) - (0.00%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 26 (68.42%) - (0.00%) 12 (31.58%) - (0.00%) 38 (100.00%) - (0.00%) 38
รวม- 233 (80.07%) 4 (1.37%) 51 (17.53%) 3 (1.03%) 291 (98.31%) 5 (1.69%) 296
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (91.67%) - (0.00%) 1 (8.33%) - (0.00%) 12 (100.00%) - (0.00%) 12
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 29 (76.32%) - (0.00%) 9 (23.68%) - (0.00%) 38 (74.51%) 13 (25.49%) 51
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 28 (82.35%) - (0.00%) 6 (17.65%) - (0.00%) 34 (77.27%) 10 (22.73%) 44
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 17 (73.91%) - (0.00%) 6 (26.09%) - (0.00%) 23 (100.00%) - (0.00%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 17 (80.95%) - (0.00%) 4 (19.05%) - (0.00%) 21 (51.22%) 20 (48.78%) 41
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 31 (75.61%) - (0.00%) 10 (24.39%) - (0.00%) 41 (78.85%) 11 (21.15%) 52
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 9 (75.00%) - (0.00%) 3 (25.00%) - (0.00%) 12 (80.00%) 3 (20.00%) 15
รวม- 142 (78.45%) - (0.00%) 39 (21.55%) - (0.00%) 181 (76.05%) 57 (23.95%) 238
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 64 (88.89%) - (0.00%) 8 (11.11%) - (0.00%) 72 (100.00%) - (0.00%) 72
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 103 (84.43%) - (0.00%) 12 (9.84%) 7 (5.74%) 122 (100.00%) - (0.00%) 122
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 56 (93.33%) - (0.00%) 2 (3.33%) 2 (3.33%) 60 (96.77%) 2 (3.23%) 62
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 65 (75.58%) - (0.00%) 21 (24.42%) - (0.00%) 86 (94.51%) 5 (5.49%) 91
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 38 (92.68%) - (0.00%) 3 (7.32%) - (0.00%) 41 (100.00%) - (0.00%) 41
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 30 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) - (0.00%) 30
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 9 (50.00%) - (0.00%) 9 (50.00%) - (0.00%) 18 (90.00%) 2 (10.00%) 20
รวม- 365 (85.08%) - (0.00%) 55 (12.82%) 9 (2.10%) 429 (97.95%) 9 (2.05%) 438
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต 98 (88.29%) - (0.00%) 13 (11.71%) - (0.00%) 111 (98.23%) 2 (1.77%) 113
สาขาวิชาธุรกิจอาหารคหกรรมศาสตรบัณฑิต 61 (80.26%) - (0.00%) 14 (18.42%) 1 (1.32%) 76 (98.70%) 1 (1.30%) 77
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 34 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 34 (100.00%) - (0.00%) 34
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคหกรรมศาสตรบัณฑิต 177 (69.96%) 1 (0.40%) 72 (28.46%) 3 (1.19%) 253 (96.93%) 8 (3.07%) 261
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 46 (92.00%) - (0.00%) 4 (8.00%) - (0.00%) 50 (92.59%) 4 (7.41%) 54
สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้าคหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 44 (72.13%) - (0.00%) 17 (27.87%) - (0.00%) 61 (100.00%) - (0.00%) 61
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 38 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 38 (79.17%) 10 (20.83%) 48
รวม- 498 (79.81%) 1 (0.16%) 121 (19.39%) 4 (0.64%) 624 (96.15%) 25 (3.85%) 649
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (71.43%) 2 (28.57%) 7
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15 (93.75%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (6.25%) 16 (100.00%) - (0.00%) 16
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 26 (92.86%) - (0.00%) 2 (7.14%) - (0.00%) 28 (100.00%) - (0.00%) 28
รวม 46 (93.88%) - (0.00%) 2 (4.08%) 1 (2.04%) 49 (96.08%) 2 (3.92%) 51


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 49 (89.09%) 1 (1.82%) 5 (9.09%) 0 (0.00%) 55 (84.62%) 10 (15.38%) 65
2 คณะบริหารธุรกิจ 603 (79.97%) 2 (0.27%) 148 (19.63%) 1 (0.13%) 754 (91.95%) 66 (8.05%) 820
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 233 (80.07%) 4 (1.37%) 51 (17.53%) 3 (1.03%) 291 (98.31%) 5 (1.69%) 296
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 142 (78.45%) 0 (0.00%) 39 (21.55%) 0 (0.00%) 181 (76.05%) 57 (23.95%) 238
5 คณะศิลปศาสตร์ 365 (85.08%) 0 (0.00%) 55 (12.82%) 9 (2.10%) 429 (97.95%) 9 (2.05%) 438
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 498 (79.81%) 1 (0.16%) 121 (19.39%) 4 (0.64%) 624 (96.15%) 25 (3.85%) 649
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 46 (93.88%) 0 (0.00%) 2 (4.08%) 1 (2.04%) 49 (96.08%) 2 (3.92%) 51
รวมทั้งหมด 1,936 (81.24%) 8 (0.34%) 421 (17.67%) 18 (0.76%) 2,383 (93.20%) 174 (6.80%) 2,557

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ