รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:08 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 15 (78.95%) - (0.00%) 3 (15.79%) 1 (5.26%) 19 (90.48%) 2 (9.52%) 21
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 9 (69.23%) 1 (7.69%) 3 (23.08%) - (0.00%) 13 (81.25%) 3 (18.75%) 16
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 14 (70.00%) - (0.00%) 6 (30.00%) - (0.00%) 20 (100.00%) - (0.00%) 20
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 12 (66.67%) - (0.00%) 6 (33.33%) - (0.00%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
รวม- 50 (71.43%) 1 (1.43%) 18 (25.71%) 1 (1.43%) 70 (93.33%) 5 (6.67%) 75
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต 159 (69.74%) 4 (1.75%) 64 (28.07%) 1 (0.44%) 228 (96.20%) 9 (3.80%) 237
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 16 (50.00%) - (0.00%) 14 (43.75%) 2 (6.25%) 32 (82.05%) 7 (17.95%) 39
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 196 (89.91%) 1 (0.46%) 19 (8.72%) 2 (0.92%) 218 (96.89%) 7 (3.11%) 225
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ)บัญชีบัณฑิต 10 (90.91%) - (0.00%) 1 (9.09%) - (0.00%) 11 (73.33%) 4 (26.67%) 15
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารธุรกิจบัณฑิต 30 (83.33%) - (0.00%) 6 (16.67%) - (0.00%) 36 (100.00%) - (0.00%) 36
สาขาวิชาการเงินบริหารธุรกิจบัณฑิต 52 (78.79%) - (0.00%) 13 (19.70%) 1 (1.52%) 66 (100.00%) - (0.00%) 66
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 22 (95.65%) - (0.00%) 1 (4.35%) - (0.00%) 23 (85.19%) 4 (14.81%) 27
สาขาวิชาระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจบัณฑิต 73 (77.66%) - (0.00%) 16 (17.02%) 5 (5.32%) 94 (95.92%) 4 (4.08%) 98
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 33 (84.62%) 1 (2.56%) 5 (12.82%) - (0.00%) 39 (100.00%) - (0.00%) 39
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 6 (66.67%) - (0.00%) 3 (33.33%) - (0.00%) 9 (100.00%) - (0.00%) 9
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิต 13 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (92.86%) 1 (7.14%) 14
สาขาวิชาการบัญชีบัญชีบัณฑิต 186 (77.82%) - (0.00%) 52 (21.76%) 1 (0.42%) 239 (97.95%) 5 (2.05%) 244
รวม- 796 (78.97%) 6 (0.60%) 194 (19.25%) 12 (1.19%) 1008 (96.09%) 41 (3.91%) 1049
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 29 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 29 (100.00%) - (0.00%) 29
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 46 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 46 (97.87%) 1 (2.13%) 47
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 28 (68.29%) 1 (2.44%) 11 (26.83%) 1 (2.44%) 41 (100.00%) - (0.00%) 41
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เทคโนโลยีบัณฑิต 49 (85.96%) 1 (1.75%) 2 (3.51%) 5 (8.77%) 57 (95.00%) 3 (5.00%) 60
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 6 (42.86%) - (0.00%) 1 (7.14%) 7 (50.00%) 14 (100.00%) - (0.00%) 14
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 27 (84.38%) 1 (3.13%) 4 (12.50%) - (0.00%) 32 (94.12%) 2 (5.88%) 34
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตรบัณฑิต 18 (94.74%) 1 (5.26%) - (0.00%) - (0.00%) 19 (100.00%) - (0.00%) 19
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 24 (92.31%) - (0.00%) 2 (7.69%) - (0.00%) 26 (100.00%) - (0.00%) 26
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 26 (92.86%) - (0.00%) 2 (7.14%) - (0.00%) 28 (96.55%) 1 (3.45%) 29
รวม- 253 (86.64%) 4 (1.37%) 22 (7.53%) 13 (4.45%) 292 (97.66%) 7 (2.34%) 299
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (78.57%) - (0.00%) 3 (21.43%) - (0.00%) 14 (87.50%) 2 (12.50%) 16
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 31 (70.45%) - (0.00%) 13 (29.55%) - (0.00%) 44 (78.57%) 12 (21.43%) 56
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 15 (55.56%) 1 (3.70%) 11 (40.74%) - (0.00%) 27 (96.43%) 1 (3.57%) 28
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 29 (85.29%) - (0.00%) 1 (2.94%) 4 (11.76%) 34 (100.00%) - (0.00%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 38 (64.41%) 1 (1.69%) 20 (33.90%) - (0.00%) 59 (89.39%) 7 (10.61%) 66
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 44 (78.57%) - (0.00%) 9 (16.07%) 3 (5.36%) 56 (100.00%) - (0.00%) 56
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 10 (71.43%) 1 (7.14%) 2 (14.29%) 1 (7.14%) 14 (93.33%) 1 (6.67%) 15
รวม- 178 (71.77%) 3 (1.21%) 59 (23.79%) 8 (3.23%) 248 (91.51%) 23 (8.49%) 271
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 68 (97.14%) - (0.00%) 1 (1.43%) 1 (1.43%) 70 (100.00%) - (0.00%) 70
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 64 (74.42%) - (0.00%) 5 (5.81%) 17 (19.77%) 86 (100.00%) - (0.00%) 86
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 31 (58.49%) 1 (1.89%) 3 (5.66%) 18 (33.96%) 53 (82.81%) 11 (17.19%) 64
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 51 (68.00%) 2 (2.67%) 18 (24.00%) 4 (5.33%) 75 (88.24%) 10 (11.76%) 85
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 24 (72.73%) - (0.00%) 1 (3.03%) 8 (24.24%) 33 (94.29%) 2 (5.71%) 35
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 39 (97.50%) 1 (2.50%) - (0.00%) - (0.00%) 40 (100.00%) - (0.00%) 40
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 27 (96.43%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (3.57%) 28 (100.00%) - (0.00%) 28
รวม- 304 (78.96%) 4 (1.04%) 28 (7.27%) 49 (12.73%) 385 (94.36%) 23 (5.64%) 408
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต 118 (83.69%) 4 (2.84%) 18 (12.77%) 1 (0.71%) 141 (99.30%) 1 (0.70%) 142
สาขาวิชาธุรกิจอาหารคหกรรมศาสตรบัณฑิต 61 (87.14%) - (0.00%) 8 (11.43%) 1 (1.43%) 70 (97.22%) 2 (2.78%) 72
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 36 (92.31%) 1 (2.56%) 1 (2.56%) 1 (2.56%) 39 (100.00%) - (0.00%) 39
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคหกรรมศาสตรบัณฑิต 182 (90.55%) - (0.00%) 17 (8.46%) 2 (1.00%) 201 (95.26%) 10 (4.74%) 211
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 24 (63.16%) - (0.00%) 11 (28.95%) 3 (7.89%) 38 (86.36%) 6 (13.64%) 44
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 20 (90.91%) 1 (4.55%) - (0.00%) 1 (4.55%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 41 (54.67%) - (0.00%) 33 (44.00%) 1 (1.33%) 75 (96.15%) 3 (3.85%) 78
รวม- 482 (82.25%) 6 (1.02%) 88 (15.02%) 10 (1.71%) 586 (96.38%) 22 (3.62%) 608
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 6 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 6 (75.00%) 2 (25.00%) 8
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 12 (85.71%) - (0.00%) 2 (14.29%) - (0.00%) 14 (100.00%) - (0.00%) 14
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 18 (81.82%) - (0.00%) 3 (13.64%) 1 (4.55%) 22 (73.33%) 8 (26.67%) 30
รวม 36 (85.71%) - (0.00%) 5 (11.90%) 1 (2.38%) 42 (80.77%) 10 (19.23%) 52


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 50 (71.43%) 1 (1.43%) 18 (25.71%) 1 (1.43%) 70 (93.33%) 5 (6.67%) 75
2 คณะบริหารธุรกิจ 796 (78.97%) 6 (0.60%) 194 (19.25%) 12 (1.19%) 1008 (96.09%) 41 (3.91%) 1,049
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 253 (86.64%) 4 (1.37%) 22 (7.53%) 13 (4.45%) 292 (97.66%) 7 (2.34%) 299
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 178 (71.77%) 3 (1.21%) 59 (23.79%) 8 (3.23%) 248 (91.51%) 23 (8.49%) 271
5 คณะศิลปศาสตร์ 304 (78.96%) 4 (1.04%) 28 (7.27%) 49 (12.73%) 385 (94.36%) 23 (5.64%) 408
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 482 (82.25%) 6 (1.02%) 88 (15.02%) 10 (1.71%) 586 (96.38%) 22 (3.62%) 608
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 36 (85.71%) 0 (0.00%) 5 (11.90%) 1 (2.38%) 42 (80.77%) 10 (19.23%) 52
รวมทั้งหมด 2,099 (79.78%) 24 (0.91%) 414 (15.74%) 94 (3.57%) 2,631 (95.26%) 131 (4.74%) 2,762

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ