รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:08 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 10 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (76.92%) 3 (23.08%) 13
รวม- 10 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (76.92%) 3 (23.08%) 13
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1
รวม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะบริหารธุรกิจ 10 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 10 (76.92%) 3 (23.08%) 13
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 1
รวมทั้งหมด 11 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 11 (78.57%) 3 (21.43%) 14

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ