รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:59 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 12 (60.00%) - (0.00%) 8 (40.00%) - (0.00%) 20 (68.97%) 9 (31.03%) 29
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 (80.00%) - (0.00%) 1 (20.00%) - (0.00%) 5 (41.67%) 7 (58.33%) 12
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8 (72.73%) - (0.00%) 3 (27.27%) - (0.00%) 11 (73.33%) 4 (26.67%) 15
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (26.32%) 14 (73.68%) 19
รวม- 29 (70.73%) - (0.00%) 12 (29.27%) - (0.00%) 41 (54.67%) 34 (45.33%) 75
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต 91 (61.90%) 1 (0.68%) 52 (35.37%) 3 (2.04%) 147 (69.01%) 66 (30.99%) 213
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 23 (88.46%) 1 (3.85%) - (0.00%) 2 (7.69%) 26 (86.67%) 4 (13.33%) 30
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 100 (76.34%) 4 (3.05%) 26 (19.85%) 1 (0.76%) 131 (77.06%) 39 (22.94%) 170
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ)บัญชีบัณฑิต 9 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 9 (100.00%) - (0.00%) 9
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 (50.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
สาขาวิชาการเงินบริหารธุรกิจบัณฑิต 40 (83.33%) - (0.00%) 8 (16.67%) - (0.00%) 48 (90.57%) 5 (9.43%) 53
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 8 (66.67%) - (0.00%) 4 (33.33%) - (0.00%) 12 (46.15%) 14 (53.85%) 26
สาขาวิชาระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจบัณฑิต 46 (51.11%) - (0.00%) 9 (10.00%) 35 (38.89%) 90 (81.82%) 20 (18.18%) 110
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจเทคโนโลยีบัณฑิต 15 (41.67%) - (0.00%) 21 (58.33%) - (0.00%) 36 (92.31%) 3 (7.69%) 39
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (28.57%) 5 (71.43%) 7
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติบริหารธุรกิจบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2 (50.00%) 2 (50.00%) 4
สาขาวิชาการบัญชีบัญชีบัณฑิต 101 (67.33%) 1 (0.67%) 47 (31.33%) 1 (0.67%) 150 (94.34%) 9 (5.66%) 159
รวม- 436 (66.56%) 7 (1.07%) 170 (25.95%) 42 (6.41%) 655 (79.68%) 167 (20.32%) 822
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 28 (96.55%) - (0.00%) 1 (3.45%) - (0.00%) 29 (93.55%) 2 (6.45%) 31
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 20 (52.63%) - (0.00%) 18 (47.37%) - (0.00%) 38 (88.37%) 5 (11.63%) 43
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 19 (67.86%) - (0.00%) 7 (25.00%) 2 (7.14%) 28 (77.78%) 8 (22.22%) 36
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เทคโนโลยีบัณฑิต 41 (78.85%) 2 (3.85%) 7 (13.46%) 2 (3.85%) 52 (100.00%) - (0.00%) 52
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 23 (92.00%) 2 (8.00%) - (0.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 17 (62.96%) - (0.00%) 10 (37.04%) - (0.00%) 27 (96.43%) 1 (3.57%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตรบัณฑิต 15 (83.33%) - (0.00%) 3 (16.67%) - (0.00%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 12 (92.31%) - (0.00%) 1 (7.69%) - (0.00%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 (35.71%) - (0.00%) 18 (64.29%) - (0.00%) 28 (96.55%) 1 (3.45%) 29
รวม- 185 (71.71%) 4 (1.55%) 65 (25.19%) 4 (1.55%) 258 (93.82%) 17 (6.18%) 275
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 9 (52.94%) - (0.00%) 6 (35.29%) 2 (11.76%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 10 (47.62%) - (0.00%) 11 (52.38%) - (0.00%) 21 (75.00%) 7 (25.00%) 28
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (52.38%) 3 (14.29%) 6 (28.57%) 1 (4.76%) 21 (53.85%) 18 (46.15%) 39
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 26 (86.67%) 1 (3.33%) 3 (10.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) - (0.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 8 (53.33%) - (0.00%) 6 (40.00%) 1 (6.67%) 15 (32.61%) 31 (67.39%) 46
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 36 (63.16%) 1 (1.75%) 20 (35.09%) - (0.00%) 57 (81.43%) 13 (18.57%) 70
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20 (83.33%) - (0.00%) 4 (16.67%) - (0.00%) 24 (92.31%) 2 (7.69%) 26
รวม- 120 (64.86%) 5 (2.70%) 56 (30.27%) 4 (2.16%) 185 (72.27%) 71 (27.73%) 256
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 68 (91.89%) - (0.00%) - (0.00%) 6 (8.11%) 74 (100.00%) - (0.00%) 74
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 55 (88.71%) 3 (4.84%) 1 (1.61%) 3 (4.84%) 62 (100.00%) - (0.00%) 62
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 26 (61.90%) - (0.00%) - (0.00%) 16 (38.10%) 42 (76.36%) 13 (23.64%) 55
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 51 (70.83%) 3 (4.17%) 14 (19.44%) 4 (5.56%) 72 (97.30%) 2 (2.70%) 74
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 13 (59.09%) - (0.00%) 4 (18.18%) 5 (22.73%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 13 (72.22%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (27.78%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 15 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (65.22%) 8 (34.78%) 23
รวม- 241 (79.02%) 6 (1.97%) 19 (6.23%) 39 (12.79%) 305 (92.99%) 23 (7.01%) 328
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต 57 (67.86%) - (0.00%) 26 (30.95%) 1 (1.19%) 84 (86.60%) 13 (13.40%) 97
สาขาวิชาธุรกิจอาหารคหกรรมศาสตรบัณฑิต 58 (89.23%) - (0.00%) 7 (10.77%) - (0.00%) 65 (97.01%) 2 (2.99%) 67
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 16 (57.14%) - (0.00%) 10 (35.71%) 2 (7.14%) 28 (93.33%) 2 (6.67%) 30
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคหกรรมศาสตรบัณฑิต 87 (43.72%) 1 (0.50%) 100 (50.25%) 11 (5.53%) 199 (84.32%) 37 (15.68%) 236
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 24 (88.89%) 1 (3.70%) 2 (7.41%) - (0.00%) 27 (61.36%) 17 (38.64%) 44
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 23 (82.14%) 3 (10.71%) 1 (3.57%) 1 (3.57%) 28 (100.00%) - (0.00%) 28
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 18 (30.51%) - (0.00%) 40 (67.80%) 1 (1.69%) 59 (92.19%) 5 (7.81%) 64
รวม- 283 (57.76%) 5 (1.02%) 186 (37.96%) 16 (3.27%) 490 (86.57%) 76 (13.43%) 566
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20 (95.24%) - (0.00%) 1 (4.76%) - (0.00%) 21 (70.00%) 9 (30.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 22 (91.67%) - (0.00%) 2 (8.33%) - (0.00%) 24 (85.71%) 4 (14.29%) 28
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 46 (88.46%) 1 (1.92%) 5 (9.62%) - (0.00%) 52 (94.55%) 3 (5.45%) 55
รวม 88 (90.72%) 1 (1.03%) 8 (8.25%) - (0.00%) 97 (85.84%) 16 (14.16%) 113


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 (70.73%) 0 (0.00%) 12 (29.27%) 0 (0.00%) 41 (54.67%) 34 (45.33%) 75
2 คณะบริหารธุรกิจ 436 (66.56%) 7 (1.07%) 170 (25.95%) 42 (6.41%) 655 (79.68%) 167 (20.32%) 822
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185 (71.71%) 4 (1.55%) 65 (25.19%) 4 (1.55%) 258 (93.82%) 17 (6.18%) 275
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120 (64.86%) 5 (2.70%) 56 (30.27%) 4 (2.16%) 185 (72.27%) 71 (27.73%) 256
5 คณะศิลปศาสตร์ 241 (79.02%) 6 (1.97%) 19 (6.23%) 39 (12.79%) 305 (92.99%) 23 (7.01%) 328
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 283 (57.76%) 5 (1.02%) 186 (37.96%) 16 (3.27%) 490 (86.57%) 76 (13.43%) 566
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 88 (90.72%) 1 (1.03%) 8 (8.25%) 0 (0.00%) 97 (85.84%) 16 (14.16%) 113
รวมทั้งหมด 1,382 (68.05%) 28 (1.38%) 516 (25.41%) 105 (5.17%) 2,031 (83.41%) 404 (16.59%) 2,435

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ