รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:54 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 12 (60.00%) - (0.00%) 8 (40.00%) - (0.00%) 20 (68.97%) 9 (31.03%) 29
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 (80.00%) - (0.00%) 1 (20.00%) - (0.00%) 5 (41.67%) 7 (58.33%) 12
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8 (72.73%) - (0.00%) 3 (27.27%) - (0.00%) 11 (73.33%) 4 (26.67%) 15
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (26.32%) 14 (73.68%) 19
รวม- 29 (70.73%) - (0.00%) 12 (29.27%) - (0.00%) 41 (54.67%) 34 (45.33%) 75
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต 91 (61.90%) 1 (0.68%) 52 (35.37%) 3 (2.04%) 147 (69.01%) 66 (30.99%) 213
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)บริหารธุรกิจบัณฑิต 17 (85.00%) 1 (5.00%) - (0.00%) 2 (10.00%) 20 (66.67%) 10 (33.33%) 30
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 82 (68.33%) 3 (2.50%) 34 (28.33%) 1 (0.83%) 120 (68.97%) 54 (31.03%) 174
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ)บัญชีบัณฑิต 18 (41.86%) - (0.00%) 25 (58.14%) - (0.00%) 43 (91.49%) 4 (8.51%) 47
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 (50.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2
สาขาวิชาการเงินบริหารธุรกิจบัณฑิต 40 (85.11%) - (0.00%) 7 (14.89%) - (0.00%) 47 (88.68%) 6 (11.32%) 53
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารธุรกิจบัณฑิต 7 (63.64%) - (0.00%) 4 (36.36%) - (0.00%) 11 (42.31%) 15 (57.69%) 26
สาขาวิชาระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจบัณฑิต 46 (51.11%) - (0.00%) 9 (10.00%) 35 (38.89%) 90 (81.82%) 20 (18.18%) 110
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจเทคโนโลยีบัณฑิต 15 (41.67%) - (0.00%) 21 (58.33%) - (0.00%) 36 (92.31%) 3 (7.69%) 39
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (28.57%) 5 (71.43%) 7
สาขาวิชาการบัญชีบัญชีบัณฑิต 86 (78.18%) 1 (0.91%) 22 (20.00%) 1 (0.91%) 110 (90.91%) 11 (9.09%) 121
รวม- 405 (64.49%) 6 (0.96%) 175 (27.87%) 42 (6.69%) 628 (76.40%) 194 (23.60%) 822
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 28 (96.55%) - (0.00%) 1 (3.45%) - (0.00%) 29 (93.55%) 2 (6.45%) 31
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต 20 (52.63%) - (0.00%) 18 (47.37%) - (0.00%) 38 (88.37%) 5 (11.63%) 43
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต 19 (67.86%) - (0.00%) 7 (25.00%) 2 (7.14%) 28 (77.78%) 8 (22.22%) 36
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์เทคโนโลยีบัณฑิต 41 (78.85%) 2 (3.85%) 7 (13.46%) 2 (3.85%) 52 (100.00%) - (0.00%) 52
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต 23 (92.00%) 2 (8.00%) - (0.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) - (0.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต 17 (62.96%) - (0.00%) 10 (37.04%) - (0.00%) 27 (96.43%) 1 (3.57%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตรบัณฑิต 14 (77.78%) - (0.00%) 4 (22.22%) - (0.00%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 12 (92.31%) - (0.00%) 1 (7.69%) - (0.00%) 13 (100.00%) - (0.00%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 (35.71%) - (0.00%) 18 (64.29%) - (0.00%) 28 (96.55%) 1 (3.45%) 29
รวม- 184 (71.32%) 4 (1.55%) 66 (25.58%) 4 (1.55%) 258 (93.82%) 17 (6.18%) 275
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 9 (52.94%) - (0.00%) 6 (35.29%) 2 (11.76%) 17 (100.00%) - (0.00%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 10 (47.62%) - (0.00%) 11 (52.38%) - (0.00%) 21 (75.00%) 7 (25.00%) 28
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 11 (52.38%) 3 (14.29%) 6 (28.57%) 1 (4.76%) 21 (53.85%) 18 (46.15%) 39
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 19 (63.33%) 1 (3.33%) 10 (33.33%) - (0.00%) 30 (100.00%) - (0.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 7 (50.00%) - (0.00%) 6 (42.86%) 1 (7.14%) 14 (30.43%) 32 (69.57%) 46
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 36 (63.16%) 1 (1.75%) 20 (35.09%) - (0.00%) 57 (81.43%) 13 (18.57%) 70
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20 (83.33%) - (0.00%) 4 (16.67%) - (0.00%) 24 (92.31%) 2 (7.69%) 26
รวม- 112 (60.87%) 5 (2.72%) 63 (34.24%) 4 (2.17%) 184 (71.88%) 72 (28.13%) 256
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต 68 (91.89%) - (0.00%) - (0.00%) 6 (8.11%) 74 (100.00%) - (0.00%) 74
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 23 (37.10%) - (0.00%) 1 (1.61%) 38 (61.29%) 62 (100.00%) - (0.00%) 62
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต 26 (61.90%) - (0.00%) - (0.00%) 16 (38.10%) 42 (76.36%) 13 (23.64%) 55
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต 41 (56.94%) 3 (4.17%) 25 (34.72%) 3 (4.17%) 72 (97.30%) 2 (2.70%) 74
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต 13 (59.09%) - (0.00%) 4 (18.18%) 5 (22.73%) 22 (100.00%) - (0.00%) 22
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต 13 (72.22%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (27.78%) 18 (100.00%) - (0.00%) 18
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต 15 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (65.22%) 8 (34.78%) 23
รวม- 199 (65.25%) 3 (0.98%) 30 (9.84%) 73 (23.93%) 305 (92.99%) 23 (7.01%) 328
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต 57 (67.86%) - (0.00%) 26 (30.95%) 1 (1.19%) 84 (86.60%) 13 (13.40%) 97
สาขาวิชาธุรกิจอาหารคหกรรมศาสตรบัณฑิต 58 (89.23%) - (0.00%) 7 (10.77%) - (0.00%) 65 (97.01%) 2 (2.99%) 67
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 16 (57.14%) - (0.00%) 10 (35.71%) 2 (7.14%) 28 (93.33%) 2 (6.67%) 30
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคหกรรมศาสตรบัณฑิต 87 (43.72%) 1 (0.50%) 100 (50.25%) 11 (5.53%) 199 (84.32%) 37 (15.68%) 236
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 24 (88.89%) 1 (3.70%) 2 (7.41%) - (0.00%) 27 (61.36%) 17 (38.64%) 44
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 23 (82.14%) 3 (10.71%) 1 (3.57%) 1 (3.57%) 28 (100.00%) - (0.00%) 28
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต 18 (30.51%) - (0.00%) 40 (67.80%) 1 (1.69%) 59 (92.19%) 5 (7.81%) 64
รวม- 283 (57.76%) 5 (1.02%) 186 (37.96%) 16 (3.27%) 490 (86.57%) 76 (13.43%) 566
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20 (95.24%) - (0.00%) 1 (4.76%) - (0.00%) 21 (70.00%) 9 (30.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 16 (84.21%) - (0.00%) 3 (15.79%) - (0.00%) 19 (67.86%) 9 (32.14%) 28
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นเทคโนโลยีบัณฑิต 46 (88.46%) 1 (1.92%) 5 (9.62%) - (0.00%) 52 (94.55%) 3 (5.45%) 55
รวม 82 (89.13%) 1 (1.09%) 9 (9.78%) - (0.00%) 92 (81.42%) 21 (18.58%) 113


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 29 (70.73%) 0 (0.00%) 12 (29.27%) 0 (0.00%) 41 (54.67%) 34 (45.33%) 75
2 คณะบริหารธุรกิจ 405 (64.49%) 6 (0.96%) 175 (27.87%) 42 (6.69%) 628 (76.40%) 194 (23.60%) 822
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184 (71.32%) 4 (1.55%) 66 (25.58%) 4 (1.55%) 258 (93.82%) 17 (6.18%) 275
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 112 (60.87%) 5 (2.72%) 63 (34.24%) 4 (2.17%) 184 (71.88%) 72 (28.13%) 256
5 คณะศิลปศาสตร์ 199 (65.25%) 3 (0.98%) 30 (9.84%) 73 (23.93%) 305 (92.99%) 23 (7.01%) 328
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 283 (57.76%) 5 (1.02%) 186 (37.96%) 16 (3.27%) 490 (86.57%) 76 (13.43%) 566
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 82 (89.13%) 1 (1.09%) 9 (9.78%) 0 (0.00%) 92 (81.42%) 21 (18.58%) 113
รวมทั้งหมด 1,294 (64.76%) 24 (1.20%) 541 (27.08%) 139 (6.96%) 1,998 (82.05%) 437 (17.95%) 2,435

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ