รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 06:11 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 5 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (83.33%) 1 (16.67%) 6
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 6 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 6 (42.86%) 8 (57.14%) 14
รวม- 11 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (55.00%) 9 (45.00%) 20
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (12.50%) 7 (87.50%) 8
รวม- 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (12.50%) 7 (87.50%) 8
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (37.50%) 5 (62.50%) 8
รวม 3 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (37.50%) 5 (62.50%) 8


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะบริหารธุรกิจ 11 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 11 (55.00%) 9 (45.00%) 20
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (12.50%) 7 (87.50%) 8
3 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (37.50%) 5 (62.50%) 8
รวมทั้งหมด 15 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 15 (41.67%) 21 (58.33%) 36

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ