มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  

Print

# คำถาม N Mean SD
ด้านการรับนักศึกษา'n'3.740.90
 1   เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม (Criteria in admission properly.)     3.78   0.89
 2   กระบวนการรับนักศึกษา ไม่ยุ่งยาก (Process in admission uncomplicatedly.)     3.72   0.90
 3   เครื่องมือ/ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน (Tools / Data for selecting appropriately, credibly and fair to students.)     3.71   0.91
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา'n'3.620.95
 4   มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา (Provide activities and course preparation before study.)     3.62   0.95
'n'
 5        

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ