มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  

Print

# คำถาม N Mean SD
ด้านการรับนักศึกษา'n'4.180.74
 1   เกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสม (Criteria in admission properly.)     4.22   0.74
 2   กระบวนการรับนักศึกษา ไม่ยุ่งยาก (Process in admission uncomplicatedly.)     4.14   0.75
 3   เครื่องมือ/ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน (Tools / Data for selecting appropriately, credibly and fair to students.)     4.19   0.73
ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา'n'4.150.76
 4   มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา (Provide activities and course preparation before study.)     4.15   0.76
'n'
 5        

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ