มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  

Print

# คำถาม N Mean SD
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน'n'3.800.92
 1   หลักสูตรที่เรียนมีความสอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน (Curriculum relates to student's interest and needs of labor market.)     3.80   0.92
 2   เนื้อหาของหลักสูตรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Curriculum content is modern, worldly situational and technologically progressive.)     3.80   0.93
 3   เนื้อหาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ/ค้นคว้าด้วยตนเองได้ (Curriculum content is based to further education or self-research.)     3.82   0.92
 4   ความเหมาะสมในการจัดวางลำดับก่อนหลังของรายวิชาในหลักสูตร (Appropriateness of subject order arrangement in curriculum.)     3.79   0.92
ด้านผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา'n'3.690.98
 5   ความพึงพอใจในการสอบถามข้อมูลย้อนกลับในเรื่องที่ได้ร้องเรียน (Satisfaction to information back inquiry.)     3.70   0.97
 6   การปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องที่ได้ร้องเรียน (Exact evidence to complaint improvement.)     3.69   0.98
 7   ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน (Satisfactionary level to complaint.)     3.69   0.98
'n'
 8        

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ