มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  

Print

# คำถาม N Mean SD
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์'n'3.690.96
 1   ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Sufficiency of computers in library for searching books, journals, audio-visual materials through internet.)     3.67   0.96
 2   ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ     3.68   0.96
 3   ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ (Sufficiency of books, textbooks/journals and audio materials.)     3.69   0.96
 4   ความทันสมัยของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ และมีความสอดคล้องกับความต้องการ (Modernity of books, textbooks / journals and audio-materials relating to users' demand.)     3.68   0.97
 5   มีระบบฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบรูณ์ใช้งานได้ดี (Database system and electronics journals are well-set.)     3.69   0.96
 6   ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม-คืนหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ (Convenience and Rapidity of service in booking books / textbooks / journals and audio-materials.)     3.69   0.96
 7   ความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการมีความเหมาะสม (Opening hours are suitable for service.)     3.71   0.95
 8   ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการงานห้องสมุด (Satisfaction to library staff.)     3.71   0.95
ห้องเรียน (ประเมินห้องเรียนของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)'n'3.690.97
 9   จำนวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน (Classrooms are enough for students.)     3.73   0.96
 10   จำนวนที่นั่งมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน (Desks and chairs are enough for students.)     3.69   0.96
 11   สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Atmosphere in class is suitable for learning.)     3.68   0.97
 12   ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพ (Teaching aids such as audio-equipments or projector are provided sufficiently and suitably.)     3.67   0.98
ห้องปฏิบัติการ (ประเมินห้องปฏิบัติการของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)'n'3.670.97
 13   ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ (Sufficiency of laboratories.)     3.67   0.97
 14   ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ (Sufficiency and suitability of equipments for practice.)     3.66   0.97
 15   สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ (Atmosphere in laboratory supporting practice.)     3.68   0.96
การให้บริการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ ได้แก่ (1) พื้นที่เทคนิค คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 (2) พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ คือ อาคาร 4 ชั้น 1 (3) พื้นที่พระนครใต้ คือ อาคาร 8 ชั้น 2'n'3.660.96
 16   ความเพียงพอของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (Sufficiency of computers.)     3.65   0.97
 17   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ฮาร์ดแวร์) (Availability of computers.)     3.66   0.96
 18   ความพร้อมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ซอฟแวร์) (Availability of computer program.)     3.66   0.97
 19   ความเหมาะสมของช่วงเวลา เปิด-ปิด การให้บริการ     3.67   0.95
 20   ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (Satisfaction to staff in computer room.)     3.67   0.96
การให้บริการ Internet'n'3.541.04
 21   ความครอบคลุมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ของมหาวิทยาลัย (Service of internet wifi.)     3.54   1.04
การให้บริการด้านงานทะเบียน'n'3.621.00
 22   ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Convenience in enrollment through Office of Academic Support and Registration.)     3.61   1.01
 23   ความรวดเร็วและความถูกต้องของการออกใบรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Rapidity and accuracy of certificate.)     3.63   1.00
 24   การให้บริการข่าวสารหน้าเว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครบถ้วน สมบรูณ์ และมีความเป็นปัจจุบัน (Information on Website is complete amd up-to-date.)     3.63   1.00
'n'
 25        

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ