มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพปีการศึกษา

รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ  

Print

# คำถาม N Mean SD
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์'n'3.960.85
 1   ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Sufficiency of computers in library for searching books, journals, audio-visual materials through internet.)     3.94   0.86
 2   ความหลากหลายของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ     3.94   0.86
 3   ความเพียงพอของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ (Sufficiency of books, textbooks/journals and audio materials.)     3.94   0.85
 4   ความทันสมัยของหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ และมีความสอดคล้องกับความต้องการ (Modernity of books, textbooks / journals and audio-materials relating to users' demand.)     3.91   0.86
 5   มีระบบฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบรูณ์ใช้งานได้ดี (Database system and electronics journals are well-set.)     3.94   0.86
 6   ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม-คืนหนังสือ/ตำรา/วารสาร/โสตวัสดุ (Convenience and Rapidity of service in booking books / textbooks / journals and audio-materials.)     3.98   0.83
 7   ความเหมาะสมของช่วงเวลาเปิด-ปิด การให้บริการมีความเหมาะสม (Opening hours are suitable for service.)     4.00   0.84
 8   ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการงานห้องสมุด (Satisfaction to library staff.)     4.00   0.83
ห้องเรียน (ประเมินห้องเรียนของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)'n'3.860.91
 9   จำนวนห้องเรียนมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน (Classrooms are enough for students.)     3.93   0.87
 10   จำนวนที่นั่งมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน (Desks and chairs are enough for students.)     3.85   0.91
 11   สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Atmosphere in class is suitable for learning.)     3.87   0.91
 12   ความเพียงพอและเหมาะสมของอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพ (Teaching aids such as audio-equipments or projector are provided sufficiently and suitably.)     3.80   0.96
ห้องปฏิบัติการ (ประเมินห้องปฏิบัติการของคณะ/สาขาที่นักศึกษาสังกัด)'n'3.840.92
 13   ความเพียงพอของจำนวนห้องปฏิบัติการต่อการฝึกปฏิบัติ (Sufficiency of laboratories.)     3.85   0.91
 14   ความเพียงพอและเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่อการฝึกปฏิบัติ (Sufficiency and suitability of equipments for practice.)     3.83   0.94
 15   สภาพแวดล้อมภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ (Atmosphere in laboratory supporting practice.)     3.85   0.90
การให้บริการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยมีให้บริการ ได้แก่ (1) พื้นที่เทคนิค คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 (2) พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ คือ อาคาร 4 ชั้น 1 (3) พื้นที่พระนครใต้ คือ อาคาร 8 ชั้น 2'n'3.890.87
 16   ความเพียงพอของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (Sufficiency of computers.)     3.87   0.88
 17   ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ฮาร์ดแวร์) (Availability of computers.)     3.86   0.89
 18   ความพร้อมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ (ซอฟแวร์) (Availability of computer program.)     3.87   0.88
 19   ความเหมาะสมของช่วงเวลา เปิด-ปิด การให้บริการ     3.92   0.86
 20   ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ (Satisfaction to staff in computer room.)     3.92   0.85
การให้บริการ Internet'n'3.651.05
 21   ความครอบคลุมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ของมหาวิทยาลัย (Service of internet wifi.)     3.65   1.05
การให้บริการด้านงานทะเบียน'n'3.820.92
 22   ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Convenience in enrollment through Office of Academic Support and Registration.)     3.80   0.93
 23   ความรวดเร็วและความถูกต้องของการออกใบรับรองและเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Rapidity and accuracy of certificate.)     3.84   0.91
 24   การให้บริการข่าวสารหน้าเว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครบถ้วน สมบรูณ์ และมีความเป็นปัจจุบัน (Information on Website is complete amd up-to-date.)     3.84   0.91
'n'
 25        

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ